CAT / ESP

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU).

Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a l’article 2 de la LAU que defineix de la següent manera l’arrendament d’habitatge: “Es considera arrendament d’habitatge aquell lloguer que recau sobre una edificació habitable, el destí primordial del qual sigui el de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari”.

I l’article 3 qualifica els arrendaments d’ús diferent del de l’habitatge, immobles que poden ser perfectament un habitatge, però l’ús dels quals no reuneix la condició de destí permanent: “1. Es considera arrendament per a ús diferent del de l’habitatge aquell arrendament que, recaient sobre una edificació, tingui per destí primordial un diferent de l’establert a l’article anterior. 2. En especial, tindran aquesta consideració, els arrendament de finques urbanes celebrats per temporada, sigui aquesta d’estiu o de qualsevol altra, i els celebrats per a exercir-se a la finca una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent,  siguin quines siguin les persones que ho celebrin”.

La nova Llei per al dret de l’habitatge esmenta clarament que regeix els contractes que tinguin el caràcter de permanència o habitualitat de l’arrendament, i això ens permet concloure que quedaran exclosos de l’aplicació de les mesures contingudes en l’esmentada Llei, l’arrendament de temporada, l’arrendament d’una habitació, l’arrendament d’un habitatge d’ús turístic i l’arrendament d’habitatges sumptuaris.

  1. L’arrendament de temporada

El contracte d’arrendament de temporada es regeix per la voluntat de les parts i s’aplica per al lloguer a estudiants per al curs universitari, al lloguer per trasllat laboral o al que només inclou períodes de curta durada de l’estada.

Aquests tipus d’arrendament no estaran subjectes a cap limitació en la fixació de la renda ni tampoc en la seva revisió, ni   resulta d’aplicació a aquests contractes l’obligació que l’arrendador se’n faci càrrec de les despeses de formalització del contracte.

Tanmateix, hem d’indicar que existeix una disposició en la Llei per al dret a l’habitatge que assenyala que, en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, es crearà un grup de treball per a una proposta normativa de regulació d’aquests contractes.

  1. L’arrendament d’habitació

Es tracta d’una modalitat de lloguer en augment davant les rendes tan altes d’un habitatge complet.

Pel que fa al seu règim jurídic, és un arrendament que no es pot qualificar d’arrendament d’habitatge, perquè li falta la característica que indica l’article 2 de la LAU, “satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari”, ja que resulta insuficient una habitació per desenvolupar la vida de l’arrendatari que està obligat a compartir serveis indispensables, per la qual cosa la seva regulació serà definida pel Codi Civil.

Pel fet que no està regit per la LAU, a aquest arrendament no l’afecta la regulació de la Llei per al dret a l’habitatge.

  1. L’arrendament d’habitatge per a ús turístic

Aquesta modalitat d’arrendament va ser expressament exclosa de la LAU, perquè ha quedat sotmesa a la legislació de cada comunitat autònoma, en virtut de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer.

En aquest tipus de contractes tampoc no s’aplicaran les mesures de la Llei per al dret a l’habitatge, ja que cada comunitat autònoma té la seva pròpia normativa.

  1. L’arrendament d’habitatges sumptuaris

La LAU preveu que els arrendaments d’habitatge, la superfície dels quals sigui superior a 300 m² o en els que la renda inicial excedeixi en 5,5 vegades el salari mínim interprofessional, es regiran per la voluntat de les parts i, per tant, no se’ls apliquen amb caràcter imperatiu els articles de la LAU modificats per la Llei per al dret a l’habitatge ni tampoc la limitació extraordinària de l’actualització de la renda.

L'arrendament d'habitació és una de les tipologoies de lloguer que queden excloses de la llei per al dret a l'habitatge

En conclusió, hi ha diferents arrendaments que s’escapen de les limitacions imposades per la Llei per al dret a l’habitatge, que previsiblement aniran amb augment pels arrendadors que pretenen fugir de les limitacions. Ara bé, com, abans dèiem, hem de tenir present que els contractes de temporada estan en estudi i haurem d’estar atents per veure si el control i les limitacions arriben finalment a aquests arrendaments.

ACTUALITAT

26/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU