CAT / ESP

Administració de finques

A la Cambra de la Propietat Urbana de Girona cerquem el millor llogater pels nostres propietaris.

Més encara, ens fem càrrec de totes les gestions vinculades a l’administració de finques, assegurant la tranquil·litat del propietari i garantint que el seu immoble li donarà el millor rendiment possible.

Oferim dues modalitats de servei:

Administració de lloguers

Ens fem càrrec de totes les gestions vinculades al lloguer dels immobles dels nostres propietaris i de tots els aspectes que se’n deriven i que es descriuen a continuació:

 • Gestió i resolució de les incidències ordinàries de l’habitatge i de l’arrendament
 • Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat
 • Gestió de fiances en els contractes seguint el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans
 • Emissió de rebuts i cobrament del lloguer
 • Càlculs de revisió i actualització de rendes
 • Comptabilització dels rendiments
 • Aplicació de repercussions per obres i fiscals (IBI, contribucions especials, taxes d’escombraries i d’altres)
 • Aplicació de l’IVA i de les retencions a compte d’Hisenda
 • Reparacions, obres i manteniment de l’immoble
 • Seguiment i control de la morositat
 • Pagament i gestió de despeses
 • Supervisió (inventari) de l’estat de l’immoble
 • Gestió dels subministraments
 • Supervisió i control de caducitats i durades: acabament de contractes, de les pròrrogues, de l’assegurança de la llar…
 • Assessorament i consultes jurídiques relatives a l’administració de finques de les vostres propietats
 • Presentació ITP

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que mes li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

Reforma d'habitatges i finques amb la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

Lloguem el teu habitatge

Si vostè gestiona personalment l’administració dels vostres habitatges, la Cambra li pot ajudar en la selecció i contractació d’un nou arrendatari, tenim cura de:

 • La publicitat del pis que s’ofereix
 • La gestió comercial
 • La selecció del llogater
 • La formalització del contracte de lloguer

Fem pública l’oferta del vostre immoble a:

 • El nostre web, on hi ha tota la informació de la vostra finca actualitzada
 • Publiquem l’oferta en els portals immobiliaris més importants
 • Els hi donem publicitat en premsa escrita

 

Tràmits complementaris a la contractació d’un lloguer
A la Cambra us oferim realitzar la gestió de tots aquells tràmits que un propietari ha de fer prèviament a posar la finca en règim de lloguer. Són els següents:

 • Cèdula d’habitabilitat (certifica que l’habitatge reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat que demana la normativa. És obligatòria per formalitzar el lloguer o venda d’una finca i per donar d’alta els subministres de la vivenda. Té una validesa de 15 anys)
 • Certificat energètic (avalua el comportament energètic de la vostra finca. Obligatori per formalitzar el lloguer o venda d’una finca. Té una validesa de 10 anys)
 • Redacció del contracte de lloguer (confeccionem el vostre contracte de lloguer de manera personalitzada sempre dins el que estableix la normativa vigent)
 • Dipòsit de la fiança i pagament de l’impost ITPiAJ en un únic tràmit (fem el dipòsit obligatori de la fiança a l’Institut Català del Sòl i la inscripció del contracte en el Registre de Contractes de la Generalitat. Gestionem el pagament obligatori de l’impost ITPiAJ, que s’aplica als arrendaments no subjectes a IVA)
 • Butlletí de l’Instal·lador (posem a la vostra disposició un instal·lador professional acreditat que certifica que les instal·lacions compleixen la normativa i especifica la potència màxima elèctrica disponible. Imprescindible per fer els tràmits davant la companyia subministradora. Té una validesa de 15 anys)

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que mes li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

Reforma d'habitatges i finques amb la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

Actualització de lloguers segons IPC

Habitualment els contractes de lloguer preveuen que les rendes s’actualitzin mitjançant  l’IPC, en aquest enllaç podeu calcular  la nova renda de manera fàcil.

Si el contracte d’arrendament preveu altres formules d’actualització o se us plantegen dubtes de com actualitzar la renda podeu demanar visita a la nostra assessoria jurídica.

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que mes li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

Reforma d'habitatges i finques amb la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

Índex de referència de preus de lloguer

Informació per determinar quin és l’actual preu de lloguer aplicable en un habitatge. En cas que es prefereixi que siguin els nostres serveis jurídics els que facin l’estudi complert de les circumstancies i la determinació del preu màxim aplicable en un habitatge cal retornar complimentat el formulari adjunt que haureu d’enviar a l’adreça ppujolar@cambrapropietat.net. L’elaboració d’aquest estudi individualitzat tindrà un cost.

A quines poblacions afecta?
Per al primer any de vigència, a les comarques de Girona és d’aplicació a Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt, i Sant Feliu de Guíxols.

A quins habitatges afecta?

 • A aquells habitatges que constitueixin la residència permanent de l’arrendatari.
 • Queden exclosos d’aquesta regulació, els habitatges nous o procedents de gran rehabilitació, durant el 3 primers anys des de la finalització de la construcció, els arrendaments anteriors a l’1 de gener de 1995, els arrendaments d’Habitatges de Protecció Oficial, els habitatges de xarxes publiques d’habitatge social i els habitatges segons condicions d’arrendament de lloguer social obligatori.

Quina és la superfície computable de l’habitatge?
Per determinar la renda de l’habitatge s’ha de calcular en base a la superfície útil de l’habitatge. Si no coneix la superfície útil, es pot consultar a la informació cadastral de l’immoble en la web de “Sede catastro”.

Com s’ha de determinar la Renda Inicial en els nous contractes de lloguer?
El preu màxim que es pot concertar és el menor dels preus entre:

 1. El que resulti de l’Índex de referència, el mitjà (preu m2 x superfície útil)
 2. El preu que consti en el darrer contracte d’arrendament que s’hagi fet d’aquest habitatge (si els contractes son posteriors al 22 de setembre de 2015) actualitzat amb l’índex de garantia de competitivitat.

Com puc obtenir el preu de referència?
Per obtenir el preu de referència per a l’àmbit geogràfic i les circumstancies que caracteritzen el seu habitatge, cal accedir a les dades publicades per la Generalitat en aquesta web: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

Variacions sobre el preu de referència:

 • Si s’hi ha fet obres de millora en el darrer any, es pot proposar d’incrementar la renda amb un import anual, que és el resultat d’aplicar sobre l’import invertit, deduint subvencions rebudes en el seu cas, el percentatge corresponent al preu legal del diner incrementat en 3 punts.
 • Per característiques específiques de l’habitatge (mínim 3). Les parts poden concertar un Increment o un decrement de preu del 5% en funció d’aquestes característiques especifiques que poden ser: ascensor, aparcament, moblat, calefacció o refrigeració, ús de zones comuns jardí, terrat, piscina (o altres equipaments comunitaris), consergeria, vistes especials.
 • Habitatges de nova construcció, durant els 3 primers anys no els es d’aplicació aquesta llei de contenció de preus, i  els primers 5anys a comptar des de el final d’obra, el preu es pot ajustar fins a l’àrea superior del índex de referència.
 • Si es realitzen obres de millora amb contracte vigent (no les de manteniment i conservació), finalitzat el període de pròrrogues obligatòries del contracte, es pot incrementar la renda amb l’import resultant d’aplicar a l’inversió realitzada l’interès legal del diner incrementat en 3 punts.

Règim especial per a propietaris amb ingressos reduïts
Queden exclosos de la determinació del preu màxim de lloguer segons l’índex de referència, aquells propietaris arrendadors que els ingressos de la seva unitat familiar no superi 2,5 vegades l’IRSC. Tanmateix els hi segueix sent d’aplicació la limitació en quant que el preu d’un nou contracte no pot superar el preu establert en el contracte anterior si aquests té una antiguitat inferior als cinc anys. No serà d’aplicació aquesta excepcionalitat si els ingressos de l’arrendatari no superemn els 3,5 IRSC.

Que es pot repercutir als arrendataris?
No hi ha cap variació, per acord de les parts, es poden repercutir a l’arrendatari les despeses generals i serveis individuals segons determina la LAU.

Assegurances de lloguers
Li oferim allò que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagaments de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que mes li convingui

Reforma d’habitatges
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona oferim una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions i reformes d’habitatges. Els propietaris teniu a la vostra disposició el programa Reformar i llogar que facilita al propietari la reforma, rehabilitació i lloguer del seu pis buit o de tot un immoble deshabitat.

Trobareu la informació detallada aquí.

Reforma d'habitatges i finques amb la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós (properament)
Av. Onze de Setembre, 12
Tel.

MENU