CAT / ESP

Servei tècnic per a l’edificació

El Servei Tècnic de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona el componen arquitectes i aparelladors. Cobrim des d’actuacions complexes en l’àmbit de la rehabilitació, com son façanes, cobertes o instal·lacions fins a gestions de necessitat immediata.

Des dels Servei Tècnic de la Cambra, el podem ajudar a concretar i realitzar les reformes que precisi la seva llar. Valorar el seu habitatge o finca urbana. Analitzar les deficiències i  patologies sorgides en el seu edifici  o peritar els defectes apareguts en habitatges de nova construcció. També busquem solucions a qüestions urbanístiques que afectin a la seva propietat.

Així mateix també pot resoldre amb nosaltres aquelles actuacions administratives que requereixen la intervenció d’un tècnic, com son la obtenció de cèdules d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica o la obtenció d’una valoració dels seus immobles.

Les consultes als Serveis Tècnics de la Cambra són gratuïtes per als socis. Si calen peritatges, redacció d’informes, valoracions o elaboració de projectes es realitzarà un pressupost previ.

Rehabilitacions

Els Serveis Tècnics de la Cambra ofereixen una àmplia gamma d’opcions en l’àmbit de les rehabilitacions. En especial cal destacar pels propietaris de pisos envellits o en desús el programa Reformar i llogar que es va crear el 2011 i persisteix amb èxit.

L’objectiu de Reformar i llogar és facilitar al propietari la reforma, la rehabilitació i el lloguer del seu pis envellit o de tot un immoble deshabitat. La clau de l’èxit de Reformar i llogar és que al propietari se l’informa de tots els costos de la reforma abans de començar i en quant temps es produirà el retorn de la inversió. Els especialistes de la Cambra li entregaran l’immoble “claus en mà” un cop aprovat el projecte de remodelació.

Per conèixer millor el programa cliqueu aquí

 

L’objectiu de la Cambra és deslliurar els propietaris o les comunitats de tots els tràmits, els problemes i les preocupacions que comporten habitualment les rehabilitacions.

Rehabilitacions de façanes

Els Serveis Tècnics de la Cambra ofereixen als propietaris i a les comunitats una gestió professional que garanteix una bona rehabilitació de la seva façana. Les obres de rehabilitació les dirigeix i supervisa sempre un arquitecte de la Cambra . Tots els industrials que intervenen en la rehabilitació ajusten la seva actuació al criteri i a la coordinació de l’arquitecte.

Des de l’equip administratiu de la Cambra fem el seguiment i la gestió econòmica de l’obra per evitar desviacions del pressupost inicial. El rigor és màxim. En cas de que fos necessari ampliar el projecte de rehabilitació es sotmet prèviament a la valoració dels propietaris o la comunitat, que hauran d’acceptar la modificació pressupostària.

També es gestionen des de la Cambra tots els permisos, les llicències i el pagament de les obres de rehabilitació. Si la obra pot optar a ajuts o subvencions ens ocupem dels tràmits per aconseguir-los.

Reparació de cobertes i de filtracions d’aigua

Els Serveis Tècnics de la Cambra gestionen les obres necessàries per intervenir en les cobertes deteriorades i retornar-ne la impermeabilitat. Tècnics i propietaris ens posem d’acord en trobar la millor solució tècnica i econòmica en cada cas. Per tal que el control i la gestió de l’obra no suposin un llast per a la comunitat, des de la Cambra gestionem i controlem econòmicament la obra. Si cal adoptar solucions addicionals no previstes inicialment se sotmetran a la decisió dels propietaris previ pressupost.

També es gestionen des de la Cambra tots els permisos, les llicències i el pagament de les obres de rehabilitació. Si la obra pot optar a ajuts o subvencions ens ocupem dels tràmits per aconseguir-los.

Supressió de barreres arquitectòniques

Els Serveis Tècnics de la Cambra gestionen les obres necessàries per millorar l’accessibilitat dels veïns a la seva llar, suprimint esgraons, construint rampes, instal·lant ascensors i executant d’altres millores. Per tal que el control i la gestió de l’obra no suposin un llast per a la comunitat des de la Cambra gestionem i controlem econòmicament l’obra.

També es gestionen des de la Cambra tots els permisos, les llicències i el pagament de les obres de rehabilitació. Si la obra pot optar a ajuts o subvencions ens ocupem dels tràmits per aconseguir-los..

Reformes de pisos i cases

Els Serveis Tècnics de la Cambra fan un estudi personalitzat de l’immoble per determinar en cada habitatge els elements que cal renovar d’acord amb els criteris i les necessitats dels seus propietaris.

Les reformes de pisos i cases requereixen la intervenció coordinada d’industrials de diferents gremis. Els Serveis Tècnics de la Cambra realitzen la gestió tècnica i econòmica de l’obra. En cas que sorgeixin desviacions vers el pressupost inicial per la necessitat de fer obres no previstes, es faran prèvia acceptació dels propietaris i de la comunitat de veïns.

També es gestionen des de la Cambra tots els permisos, les llicències i el pagament de les obres de rehabilitació. Si la obra pot optar a ajuts o subvencions ens ocupem dels tràmits per aconseguir-los.

Cèdula d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un tràmit obligatori per a qualsevol propietari tant per llogar o vendre un habitatge com per contractar els subministraments corrents. Els Serveis Tècnics de la Cambra ens encarreguem de la tramitació i obtenció de la cèdula en el termini de temps més breu possible.

Per obtenir la cèdula d’habitabilitat cal:

 • Visita d’inspecció a l’immoble subjecte de la sol·licitud
 • Emissió del certificat per a la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat
 • Presentació de la sol·licitud

Valoracions, peritatges i informes tècnics

Valoracions

Sovint ens troben en situacions on convé disposar d’una valoració objectiva d’un o de diversos immobles, sigui per conèixer-ne el valor previ a la posada a la venda; per raons fiscals o per realitzar un just repartiment d’una herència. En tots aquests casos, els nostres tècnics li faran una valoració objectiva dels seus immobles.

Peritatges

Especialment útils són els peritatges per avaluar els danys que un veí ens hagi pogut produir, o quan detectem defectes de construcció al adquirir un habitatge. També quan tenim discrepàncies amb el constructor de la nostra casa. En aquestes i moltes altres situacions a la Cambra disposarà d’un arquitecte o arquitecte tècnic que descriurà amb rigor aquestes incidències i en valorarà les conseqüències, com a punt de partida per a les reclamacions judicials o extrajudicials.

Informes

Sovint apareixen en el edificis humitats, esquerdes, despreniments…; per a avaluar la gravetat de les patologies i decidir com reparar-les, la millor opció es disposar d’un informe que les descrigui, ens informi de les causes i proposi solucions. Els arquitectes i arquitectes tècnics de la Cambra estan especialitzats en aquets temes i podran realitzar l’informe que precisi.

Visita i diagnosi a domicili

Els Serveis Tècnics de la Cambra visiten a domicili els immobles dels propietaris que ho demanen per fer-ne una diagnosi per detectar-ne patologies i oferir l’assessorament necessari. Es confecciona un informe on s’avaluarà el risc de les deficiències detectades (si és el cas) que es proporcionarà als propietaris. La visita i diagnosi de l’immoble es fa mitjançant la concertació de cita prèvia.

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

La Cambra posa a disposició de tots els propietaris i de les comunitats els nostres arquitectes i arquitectes tècnics per fer els tràmits corresponents per tal d’obtenir de la Generalitat, el Certificat d’aptitud de l’edifici (ITE)

¿Que es la Inspecció Técnica de l’edifici?

La Inspecció Técnica d’Edificis (ITE) és una revisió obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges que tinguin més de 45 anys.

Consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

El Tècnic confecciona un informe que avalua l’estat de conservació de l’edifici, els elements exteriors (façanes, cobertes, mitgeres), els elements estructurals, i las instal·lacions comunitàries. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

¿Qui està obligat a fer la ITE?

Estan obligats a passar la ITE els edificis d’habitatges plurifamiliars (més d’un habitatge) i els habitatges unifamiliars (cases) si estan en contacte amb la via pública, amb zones d’ús públic o finques adjacents, a una distància de 1,5 m. Això vol dir que les cases aïllades queden excloses de l’obligatorietat, també queden exclosos aquells habitatges unifamiliars que tinguin cèdula d’habilitabilitat vigent.

En quins casos es obligatori :

 • De més de 45  anys d’antiguitat
 • Que vulguin acollir-se a ajuts públics per la seva rehabilitació
 • Quan ho determinin els programes o les ordenances municipals
 • Quan l’Administració específicament ho determini per causes justificades com ara situacions de risc, deficiències o per la seva ubicació en àrees de conservació i rehabilitació

Obligatorietat pels habitatges unifamiliars, segons la seva antiguitat :

 • Anteriors al 1900 : fins el 31 de desembre 2016
 • Entre els anys 1901 i 1930 : fins el 31 de desembre 2017
 • Entre els anys 1931 i 1950 : fins el 31 de desembre 2018
 • Entre els anys 1951 i 1960 : fins el 31 de desembre 2019
 • Entre els anys 1961 i 1975 : fins el 31 de desembre 2020
 • A partir de 1975 : l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Obtenció de la ITE

Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol.licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici

Segons les deficiències que constin a l’informe, es pot trobar la següent resolució:

Tipus de deficiències Tipus de resolucions de certificat d’aptitud Vigència
Sense deficiències Apte sense deficiències 10 anys
Amb deficiències lleus Apte amb deficiències lleus 10 anys
Amb deficiències importants Apte provisional amb informes de verificació cada 2 anys 6 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i amb mesures cautelars degudament executades Apte cautelarment amb informes de verificació com a mínim un cop l’any 3 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i sense mesures cautelars degudament executades Resolució denegatoria de l’aptitud
 • Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació  i la corresponent provisió de fons que permeti realitzar aquesta actuació. La reparació de les deficiències es podrà afrontar en diverses fases segons la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d’un tècnic qualificat.

Gestió de planejament urbanístic

Els Serveis Tècnics de la Cambra el poden ajudar a trobar solucions a les qüestions urbanístiques que afectin a les seves finques, ens encarreguem de la gestió urbanística d’expedients en Ajuntaments i de la tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística.

Certificat energètic

Per tal que tots tinguem coneixement de l’eficiència energètica del nostre habitatge/local i prenguem consciència de l’energia que se’ns “escapa“ per les finestres, parets o sostres, les administracions han creat amb caràcter obligatori el Certificat d’Eficiència Energètica, del tot indispensable pels tràmits de llogar o vendre un habitatge/local (cal disposar del certificat previ a fer publicitat de l’immoble per evitar ser sancionats) o per demanar una subvenció.

Els Serveis Tècnics de la Cambra ens encarreguem de fer l’avaluació a l’habitatge/local i tramitar el certificat energètic, obligatori des de 2013.

Per determinar les “condicions energètiques” d’un immoble fem una avaluació de l’habitatge/local i del seu “comportament” energètic potencial. Analitzem els tancaments de que disposa l’habitatge/local per saber quina funció tèrmica tenen; les façanes; el sistema de calefacció i d’aigua calenta, entre d’altres.

L’informe fixa la qualificació energètica de l’habitatge/local i proposem mesures per millorar-ne el comportament energètic. El certificat té una validesa de 10 anys.

Tarifes :

El cost de fer un CEE dependrà en cada cas del tipus d’immoble i de les seves superfícies.  Tot seguit indiquem els preus dels supòsits més habituals. Per altres immobles, consulteu preu a les nostres oficines.

 • El preu dels CEE dels pisos es de 150€ (167€ per als no-socis).
 • Els habitatges unifamiliars fins a 200 m2 es de 200€ (222€ per als no-socis)
 • Els locals comercials fins a 100 m2 es de 180€ (198€ per als no-socis)
 • Els imports de les tarifes no inclouen IVA.
 • En cas que s’hagi de fer el certificat de diverses propietats, es aconsellable demanar un pressupost en tal d’obtenir un millor preu, sense oblidar que els socis gaudeixen d’imports més econòmics.

EL SOCI SEMPRE SURT GUANYANT. S’aplicarà un descompte del 10% als socis que encomanin simultàniament la confecció de cèdula d’habitabilitat i certificat energètic.

Termografia infrarroja

La inspecció amb termografia infraroja és un mitjà potent i no invasiu de supervisió i diagnòstic de l’estat dels edificis. Un tècnic qualificat en termografia infraroja equipat amb una càmera d’infrarojos pot identificar problemes i ser una ajuda molt eficaç en la resolució de problemes relacionats amb :

 • Detecció de defectes de construcció
 • Estalvi energètic : localització de pèrdues d’energia, filtracions d’aire, ponts tèrmics o defectes d’aïllament
 • Detecció de filtracions d’aigua i humitats
 • Detecció de pèrdues en instal·lacions de calefacció (terra radiant o tubs encastats) o aigua calenta
 • Localització de falles a la instal·lació electrica

Un tècnic qualificat en termografia infraroja equipat amb una càmera d'infrarojos pot identificar problemes

Tècnic on-line

Aquest és un servei concebut per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona com una eina per agilitzar petites consultes dels socis i de les comunitats associades. És un servei gratuït que posa a disposició de socis i comunitats, arquitectes i aparelladors per fer-los consultes genèriques que afectin al seu habitatge o propietat. Per a consultes especifiques caldrà concertar visita.

Les respostes només tenen valor de consulta. Les respostes, doncs, suposen la interpretació que el tècnic fa en funció de la informació que rep, segons el seu criteri professional.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU