CAT / ESP

Assessoria Jurídica

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona disposa d’una Assessoria Jurídica pròpia. Els nostres advocats estan especialitzats en la tramitació de tota mena de problemes relacionats amb l’àmbit civil de la propietat urbana. Des de l’Assessoria Jurídica volem solucionar els dubtes dels propietaris i, si cal, els ajudem a emprendre accions per defensar-ne els interessos.

L’assessoria és gratuïta pels socis i per les comunitats associades a la Cambra.

Demaneu cita des del formulari de l’esquerra. Per correu electrònic a  infojuridic@cambrapropietat.net. Per telèfon (972 414 436) , o presencialment a les oficines de la demarcació.

 

Més informació

Arrendaments Urbans

Els arrendaments urbans generen moltes qüestions als propietaris. L’Assessoria Jurídica de la Cambra ajuda els propietaris a resoldre les incidències que es produeixen durant el procés de lloguer de la seva finca.

Ens referim a:

 • Durada i extinció del contracte
 • Determinació de la renda i períodes de revisió
 • Drets i obligacions d’arrendador i arrendatari
 • Redacció de contractes de lloguer
 • Redacció de modificacions als contractes de lloguer vigents
 • Qüestions legals vinculades al traspàs del local del qual s’és propietari
 • Detall de les despeses repercutibles
 • Com procedir si els arrendataris se separen, es divorcien…
 • Com actuar en la reclamació de lloguers impagats
 • Demandes de desnonament
 • Com actuar en casos d’ocupació il·legal de la finca

Contractes

L’Assessoria Jurídica de la Cambra prepara i redacta tota mena de contractes relatius a immobles.

Contractes que redactem:

 • D’arrendament urbà (habitatge, oficina, local…)
 • De compravenda
 • D’arres (previs al contracte de compravenda)
 • De compra d’habitatges que estan en construcció
 • De compravenda d’habitatges hipotecats
 • De lloguer amb opció de compra
 • D’opció de compra
 • De permutes immobiliàries

Desnonaments

L’incompliment de les obligacions dels arrendataris, especialment les de pagament del lloguer, en certs casos obliga el propietari a formular reclamacions judicials o extrajudicials. La interposició d’una demanda de desnonament serveix per exigir-ne el pagament i/o recuperar la possessió de l’habitatge.

L’equip d’advocats de la Cambra, especialistes en arrendaments urbans, ajudem els propietaris en tots els tràmits i reclamacions judicials o extrajudicials per a recuperar la plena propietat del seu immoble.

Demandes als tribunals

L’Assessoria Jurídica de la Cambra està a disposició dels propietaris per defensar-ne els interessos davant dels tribunals. El servei abasta totes les matèries vers la propietat immobiliària i les comunitats de propietaris. L’oferim previ pressupost, amb preus especials pels associats.

Qüestions matèria de litigi:

 • Desnonaments
 • Ocupacions d’habitatges
 • Reclamacions hipotecaries. Clàusules sol.
 • Conflictes en arrendaments urbans
 • Conflictes en comunitats de veïns
 • Defectes de construcció i dret de l’edificació
 • Plusvàlues municipals i altres qüestions de fiscalitat immobiliària
 • Les herències, els llegats i les legítimes
 • Matèries relacionades amb qüestions urbanístiques

Herències i testaments

És important ser previsor i tenir preparat un testament donada la imprevisibilitat del moment de la defunció. Preventivament l’ajudem a planificar l’assignació de bens als familiars i l’informem de les figures jurídiques que es poden utilitzar al fer un testament . Produït el decés us ajudem en les qüestions relatives el repartiment de la herència i els conflictes que es puguin generar.

Qüestions vinculades a les transmissions de propietats per causa de mort:

 • Testaments i herències
 • La legitima (dret a rebre bens que la llei reserva a determinats familiars de manera que el testador no en pot disposar lliurament)
 • Qüestions sobre l’usdefruit (dret real que permet una persona gaudir d’una propietat que li és aliena)
 • Llegats (béns o drets determinats a qui el finat ha deixat a algú en particular. Aquests se separen de l’herència i no són objecte de repartiment entre els hereus)
 • Donacions
 • Drets hereditaris del vidu/a; situacions especials en cas de separació

Dret de la construcció i l'edificació

A l’Assessoria Jurídica de la Cambra informem els propietaris sobre els drets i deures derivats de l’adquisició d’una vivenda o local i/o construcció d’un solar. També ajudem a resoldre els conflictes generats per la construcció o rehabilitació d’habitatges, l’existència de defectes de construcció o les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts en la compra-venda d’un habitatge.

Qüestions relacionades amb la construcció i l’edificació:

 • Deficiències en l’execució de construccions
 • Reclamacions per defectes de la construcció
 • Realització d’obres en una finca veïna
 • Llicències d’obres, de parcel·lació o d’enderrocament
 • Expedició del certificat de final d’obra i adquisició de la llicència de primera ocupació
 • Llibre de l’edifici, manuals d’ús i manteniment
 • Redacció d’informes jurídics

Comunitats de propietaris

Des de l’Assessoria Jurídica de la Cambra ajudem a resoldre dubtes i conflictes que sorgeixen en les comunitats de propietaris.

Qüestions més comuns a resoldre en les comunitats:

 • Responsabilitat dels propietaris en la conservació dels elements comuns (terrasses, ascensors, cobertes, antenes…)
 • Convocatòria i celebració de juntes de propietaris
 • Sistema de majories i adopció d’acords comunitaris
 • Impugnació dels acords comunitaris
 • Instal·lació d’ascensors
 • Reparacions urgents
 • Actuacions en relació als propietaris que realitzen activitats perilloses o incíviques
 • Accions vers propietaris morosos
 • Redacció d’estatuts i de reglaments de règim intern

Urbanisme

A l’Assessoria Jurídica de la Cambra aconsellem, tramitem o gestionem les qüestions relaciones amb el planejament urbanístic de la vostra propietat.

Qüestions com:

 • Qualificació urbanística de les finques
 • Plans parcials, plans especials, plans de millora
 • Convenis urbanístics
 • Expedients de disciplina urbanística
 • Valoracions, expropiacions…

Advocats en línia

Advocats en línia és un servei jurídic de consulta per via telemàtica. És gratuït pels socis i per a les comunitats associades a la Cambra. Aquest servei és ràpid i resol eficientment dubtes i petites consultes jurídiques genèriques relacionades amb la propietat immobiliària. Les respostes només tenen el valor d’una mera consulta.

Per a consultes més detallades demaneu cita al Servei d’Assessoria Jurídica.

Girona
Oficina Centre
Carrer Ciutadans, 12 (17004)
Telèfon 972 20 06 16

Girona
Oficina Eixample
Carrer Emili Grahit, 37 (17002)
Telèfon 972 41 64 13

Figueres
Oficina de l’Alt Empordà
Carrer Nou, 105 (17600)
Telèfon 972 50 08 21

Olot
Oficina de Garrotxa
Carrer Mulleras, 16 (17800)
Telèfon 972 26 83 50

Sant Feliu de Guíxols
Oficina del Baix Empordà
Passeig de Guíxols, 27 (17220)
Telèfon 972 32 12 84

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU