CAT / ESP

Quins impostos s’han de pagar i qui els ha de pagar quan una comunitat de propietaris lloga una zona comuna?

Les comunitats de propietaris poden acordar llogar un espai comunitari, tant a un propietari com a un tercer extern a la comunitat (per exemple, arrendar una part del terrat comunitari a un operador de telefonia per a col·locar-hi una antena).

En aquest sentit el Codi Civil de Catalunya exigeix que l’acord per llogar l’espai comunitari s’adopti per una majoria qualificada de quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació si el lloguer és per un termini superior a quinze anys (art. 553-26.2.g); essent, per tant, suficient un adoptat per majoria simple (de propietaris i coeficients presents o representats amb dret a vot) si el lloguer és per una durada inferior.

Ara bé, una qüestió que s’ha de tenir molt en compte és com tributen els ingressos que provenen d’aquests lloguers i com o qui els ha de tributar.

Doncs bé, les comunitat de propietaris estan subjectes al règim d’atribució de rendes (no estan subjectes a l’impost de societats, com les societats mercantils), de menera qu eles rendes obtingudes s’atribueixen als propietaris que integren aquella comunitat. És a dir, les rendes obtingudes dels lloguers s’atribuiran als propietaris que integren la comunitat en funció de la seva quota de participació en aquella comunitat(que és aquella quota que ve fixada a l’escriptura de divisió horitzontal i de propietat, i que conforme el Codi Civil de Catalunya determina la distribució de les despeses i el repartiment del ingressos), o bé, si en els estatuts s’ha establert un altre sistema o percentatge de repartiment, conforme a aquest repartiment (com ha aclarit la DGT).

Això implica que els propietaris hauran de declarar aquestes rendes a la seva declaració de la renda (IRPF) si són persones físiques i estan obligades a presentar-la (en cas de societats al seu Impost de Societats).

També és important tenir en compte que per hisenda és indiferent que els propietaris hagin rebut efectivament aquests imports, els cedeixin gratuïtament a la comunitat o acordin destinar-los a fer front a altres despeses de la comunitat. Així si la comunitat, com sol ser molt habitual, acorda no entregar aquest diners als propietaris sinó que romanguin al compte de la comunitat per fer front a despeses comunitàries; igualment els propietaris els hauran d’imputar com a rendiments en la seva declaració de la renda.

Quant a les obligacions fiscals de la comunitat de propietaris que obté rendes per lloguer de zones comunes, s’estableix que si aquella obté unes rendes superiors a tres mil euros anuals, haurà d’informar a hisenda presentant (al mes de gener) el corresponent model anual de declaració d’entitat en regim d’atribució de rendes (model 184).

ACTUALITAT

04/12/23

El “boom” del lloguer d’habitacions esclata el darrer any de manera definitiva a tot l’estat espanyol

El darrer any s’ha comptabilitzat un boom del lloguer d’habitacions, ja que, als portals immobiliaris que reben més visites, la comercialització d’aquest tipus de lloguer, que suposen una parcel·lació dels habitatges, s’ha convertit en la seva oferta habitual. Per exemple, segons dades de Fotocasa, l’oferta de pisos compartits ha crescut un 20% en els darrers […]

...

27/11/23

El Govern posa fre a les llicències de pisos turístics

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor el Decret llei de la Generalitat de Catalunya que estableix una nova regulació per als pisos turístics, subjectant-los a l’obtenció prèvia de llicència urbanística. Aquesta llicència s’exigirà en aquells municipis de Catalunya on existeixen problemes d’accés a l’habitatge, i en aquells altres municipis on la […]

...

15/11/23

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on […]

...

14/11/23

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024. Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes: Què […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU