CAT / ESP

És reclamable el repàs de pintura d’un habitatge quan acaba el lloguer?

El repàs de pintura d'un habitatge quan acaba el lloguer no és reclamable

L’arrendador no pot exigir-li a l’inquilí que, quan aquest abandoni l’immoble, el deixi pintat, ni tampoc pot reclamar-li les despeses derivades de repassar la pintura de les parets de l’habitatge, ja que aquests danys no excedeixen del que es deriva de l’ús normal de la propietat i del pas del temps.

Una sentència de l’Audiència Provincial de Girona dictada el 29 de juny de 2023 considera que, conforme al que disposa el Codi Civil (CC), concretament a l’article 1562,  existeix la presumpció que l’arrendatari rep la finca en bon estat (si no hi ha cap prova en contra d’aquesta presumpció), i l’article 1563 del mateix Codi Civil fa responsable l’arrendatari del deteriorament o de qualsevol pèrdua que tingui l’immoble arrendat, sempre que no pugui provar que el deteriorament s’ha ocasionat sense ser culpa seva. Però, de conformitat amb el que disposa aquest article 1563, hi ha una presumpció de responsabilitat contra l’arrendatari, que ha de provar, si vol quedar exonerat, que els deterioraments que presenta l’immoble, s’han produït sense culpa seva o per l’acció del temps, és a dir, s’han produït per l’ús normal o per causa inevitable. En conseqüència, l’arrendatari no respon de les despeses que derivin del transcurs del temps i del normal ús de l’immoble.

No obstant això, la sentència de la Secció 13a de l’Audiència de Barcelona, de 28 de desembre de 2021, assenyala el següent: “Respecte a la pintura dels paraments de l’habitatge, aquesta Audiència Provincial de Barcelona (…), manté que, «en principi, quan un arrendatari deixa un immoble arrendat no se li pot exigir que el deixi pintat, ja que no hi ha base a la llei per a això, ja que el que els paraments siguin pintats d’una determinada forma per l’arrendatari forma part d’allò a què està autoritzat, sense que se li pugui exigir que torni a situar-los en l’aspecte original, com no se’l pot obligar, per exemple, que tapi els forats fets a la paret per penjar quadres, prestatgeries o altres objectes d’adorn si el que s’ha fet s’acomoda a criteris de normalitat, de manera que el tapat de forats a les parets corresponents a coses penjades a les parets i pintura subsegüent són conceptes que cauen de ple en el concepte de repàs de la finca després d’anys d’ocupació per l’inquilí».

Tanmateix, resulta interessant la sentència de l’Audiència Provincial de Las Palmas de 25 de juny de 2021, la qual va condemnar als llogaters a abonar el cost de la pintura de l’habitatge, ja que aquests havien pintat cada habitació  de diferents colors. Argumenta la Sala que l’habitatge estava pintat de blanc quan es va arrendar, que els arrendataris no havien obtingut l’autorització de l’arrendador per pintar cada estança d’un color i que havien de retornar l’habitatge tal com el varen rebre.

Per tant, en aplicació de la jurisprudència, no és possible que l’arrendador exigeixi a l’inquilí el pagament pels repassos ni la pintura de l’habitatge quan no excedeixen del que es deriva pel normal ús i pas del temps. No obstant això, si el deteriorament  de la pintura no obeeix al desgast per ús normal de l’habitatge, es podrà imputar a l’arrendatari l’obligació de pagament. Dit això, cal destacar que, a l’hora de subscriure el contracte, és recomanable acompanyar un reportatge fotogràfic que acrediti que l’habitatge està en bon estat de pintura.

Així doncs, un cop finalitzada l’estada de l’inquilí a la propietat, si aquest ha usat de forma adequada l’habitatge i es tracta del desgast normal del pas del temps, no es podrà reclamar la despesa. Però si realment existeixen desperfectes a les parets que no obeeixin al normal ús de l’habitatge,  podrà l’arrendador reclamar els danys.

ACTUALITAT

26/02/24

Quins tipus d’arrendaments queden exclosos de la llei per al dret a l’habitatge?

La Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 26 de maig de 2023, tot establint nombroses mesures respecte a l’arrendament d’habitatge regulat a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Per saber a quins contractes els serà d’aplicació la nova normativa de la Llei 12/2023, hem d’acudir a […]

...

19/02/24

Avals de l’Institut del Crèdit Oficial, ICO, per a l’adquisició del primer habitatge

El passat 13 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un acord on es van fixar les condicions necessàries per tal que el “Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana” procedeixi a signar amb l’ICO una línia d’avals per a la compra del primer habitatge. Segons fons governamentals, l’objectiu d’aquesta línia d’avals és el […]

...

08/02/24

Llogar un habitatge. Quines consideracions s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir un llogater?

Si s’està pensant a llogar un habitatge, és essencial prendre totes les precaucions possibles que permet la legislació vigent, ja que la morositat en el mercat del lloguer pot constituir un greu problema més greu per als arrendadors. Per tant, resulta necessari ressaltar que, en cas d’incompliment de l’arrendatari de les seves obligacions econòmiques, l’únic […]

...

31/01/24

La justícia europea amplia el termini per reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport als afectats que van assumir les despeses hipotecàries després de signar el contracte de préstec amb el banc. L’any 2015, el Tribunal Suprem va declarar «abusives» les clàusules que van imposar les entitats financeres als seus clients, els quals s’havien de fer càrrec […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Lloguers, vendes i administracions tècniques Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU