CAT / ESP

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves a Catalunya

Antecedents
El dia 13 de setembre de 2022 la Generalitat va aprovar les bases reguladores de les subvencions pel pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o d’habitació per a persones joves i tres dies després, és a dir, el dia 16 de setembre, s’ha obert la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions. Aquesta convocatòria ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 23 de setembre i entrarà en vigor el dia 24 del mateix mes.

Persones destinatàries
La concessió de les subvencions es dirigeixen a persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud compleixin amb els següents requisits:

Quin serà l’import de la subvenció?
Per el càlcul de la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència que no superin 2,97 vegades l’IRSC, s’hauran de multiplicar en funció del número de membres que la integrin, pels següents coeficients:

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda del lloguer o preu de la cessió anual, quan l’esforç per pagar el lloguer, sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos ponderats d’acord amb l’apartat anterior. Serà del 30% de l’import de la renda del lloguer anual, quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats. Serà del 40%, quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3.000,00 euros anuals per habitatge i un mínim de 240,00 euros anuals per habitatge. Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l’import de l’últim rebut de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

Lloc de presentació de la sol·licitud
Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant imprès normalitzat, formalitzat i signat per la persona que ho sol·licita. Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen a la web habitatge.gencat.cat (https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer).

Import màxim de lloguer per obtenir la subvenció
L’import màxim de lloguer o preu de cessió per l’habitatge no pot ser superior als següents imports:

En els supòsits d’arrendament d’habitació, no pot ser superior als imports següents:

Per famílies nombroses, monoparentals i per unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda: 900,00 € o 1.100,00 € si és dins de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Quin serà el termini per sol·licitar i per resoldre la sol·licitud?
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 28 de setembre de 2.022 a les 9 hores i finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2.022 a les 15 hores. El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les subvencions és de sis mesos a comptar a partir del dia següent a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

Incompatibilitats
Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública ( exemple: seran incompatibles amb el bo jove de lloguer estatal), per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 4.500,00 euros. També seran incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per el pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

ACTUALITAT

04/12/23

El “boom” del lloguer d’habitacions esclata el darrer any de manera definitiva a tot l’estat espanyol

El darrer any s’ha comptabilitzat un boom del lloguer d’habitacions, ja que, als portals immobiliaris que reben més visites, la comercialització d’aquest tipus de lloguer, que suposen una parcel·lació dels habitatges, s’ha convertit en la seva oferta habitual. Per exemple, segons dades de Fotocasa, l’oferta de pisos compartits ha crescut un 20% en els darrers […]

...

27/11/23

El Govern posa fre a les llicències de pisos turístics

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor el Decret llei de la Generalitat de Catalunya que estableix una nova regulació per als pisos turístics, subjectant-los a l’obtenció prèvia de llicència urbanística. Aquesta llicència s’exigirà en aquells municipis de Catalunya on existeixen problemes d’accés a l’habitatge, i en aquells altres municipis on la […]

...

15/11/23

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on […]

...

14/11/23

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024. Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes: Què […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU