CAT / ESP

Quin seria el preu del lloguer si la Llei de Contenció de rendes fos declarada inconstitucional?

Recordem que el Consell de Garanties Estatutàries va determinar que diversos articles de la Llei de Contenció de Rendes dels habitatges en lloguer aprovada per la Generalitat, són inconstitucionals i que alguns partits polítics han anunciat que presentaran un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta norma.

Tant el Codi Civil com la Llei d’Arrendaments Urbans permeten que el preu del lloguer el determinin lliurement les parts contractants, arrendador i arrendatari. Aquesta llibertat de pacte queda completament anul·lada per la Llei de Contenció de Rendes, que determina que el preu d’arrendament ha de ser el que indica l’Index del Preu de Referència que publica l’Agencia Catalana d’Habitatge o, si fos menor, el preu de l’anterior contracte d’arrendament concertat en els darrers cinc anys.

Així, tots els contractes de lloguer que s’han formalitzat des del passat 23 de setembre, s’han fet obligatòriament seguint el criteri de la Llei de Contenció de rendes, i per tant, com hem comentat en anteriors articles, amb preus sensiblement més baixos que els vigents preus de mercat. L’arrendador, per llogar l’habitatge, no pot establir el preu que ell consideri, d’acord amb les característiques de la seva propietat, sinó que el preu del contracte s’ha d’ajustar als determinis de la llei.

En cas que el Tribunal Constitucional tombés la Llei, els contractes subscrits des de l’entrada en vigor de la Llei de Contenció de Rendes fins aquell moment, quedaran atrapats per aquest preu més baix resultant de la Llei fins a la finalització de la seva vigència, 5 anys per a persones físiques, 7 anys per a persones jurídiques. Aquesta situació es podria evitar mitjançant l’establiment en el contracte d’una clàusula especifica.

Es tracta que en la referida clàusula, que només pot tenir efecte si es declara la inconstitucionalitat de la Llei de Contenció de Rendes i per tant es declara la nul·litat dels articles que regulen la determinació de la renda, les parts, lliurement i de comú acord, convinguin un preu que seria el aplicable subsidiàriament només en cas que es determines la anticonstitucionalitat de la norma i, en conseqüència, decaigués l’obligació de determinar el preu segons l’índex de preus o del contracte anterior.

El contracte així doncs establiria dues rendes, una la que determina la Llei i subsidiàriament una segona, lliurement pactada, només aplicable en cas de decretar-se la inconstitucionalitat de la Llei.

En els Serveis Jurídics de la Cambra es pot analitzar la conveniència d’incorporar en determinats contractes una clàusula amb aquesta finalitat preventiva.

ACTUALITAT

28/11/22

Mesures urgents per a deutors hipotecaris

El passat 24 de novembre de 2022 es va publicar l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques per deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat. El Reial Decret Llei 19/22, de 22 de novembre, indica que el Consell de Ministres aprovarà les condicions i els requisits a complir pels deutors […]

...

17/11/22

El Tribunal Suprem declara que l’extinció del condomini tributa com a guany patrimonial a l’IRPF

El Tribunal Suprem ha declarat que sí que tributa a l’IRPF la dissolució d’una comunitat de béns, o el que és el mateix, la venda per part d’un dels propietaris de part de l’habitatge i que el que es queda amb la casa compensa en metàl·lic a l’altre. És una operació molt habitual després d’un […]

...

03/11/22

Ajuts a comunitats de propietaris per a actuacions de millora d’infraestructures de telecomunicacions

A partir del 9 de setembre fins el 30 de juny de 2023 es podrán  sol·licitar els ajuts per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis, adreçats a comunitats de propietaris d’edificis subjectes al règim de propietat horitzontal i construïts abans de l’any 2.000. La convocatòria s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat […]

...

27/10/22

Aspectes fonamentals de la nova llei estatal per al dret a l’habitatge

El Consell de Ministres va aprovar a principis d’any el “Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda”, que actualment s’està tramitant pel procediment d’urgència a les Corts Generals, preveient-se que la seva aprovació podria tenir lloc abans de final d’any. Aquesta futura Llei estatal per al Dret a l’Habitatge incorporarà sistemes de contenció […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU