CAT / ESP

Nova línia d’avals Covid-19 de l’ICO per a arrendaments

L’Ordre TMA/378-/2020, de 30 d’abril del MITMA, estableix la definició dels criteris i requisits perquè els arrendataris que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió del COVID-19 puguin accedir als ajuts transitoris de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per fer front al lloguer d’habitatge habitual de les llars.

Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant.

Cartacterístiques i forma de tramitació

Qui ho pot sol·licitar

Les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 que reuneixin les condicions establertes en l’Ordre Ministerial del Ministeri Transport, Mobilitat i Agenda Urbana indicada i l’acreditin segons el que estableix la mateixa.

Puc beneficiar d’aquests préstecs si sóc propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya?

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual, quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya on puguin habitar-hi, excepte en aquells casos previstos en l’Ordre Ministerial.

Què s’entén per unitat familiar?

La composta per la persona que deu l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.

En cas de ser diversos els titulars en un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin el contracte de préstec amb l’entitat com a prestataris, de què respondran tots de forma solidària. A aquests efectes, es formalitzarà un sol contracte de préstec en el qual figurin totes les persones arrendatàries com a prestatàries del préstec, havent de complir conjuntament els requisits i condicions establerts.

Requisits que cal complir per beneficiar-se d’aquesta línia de finançament

Aquests requisits s’estableixen en l’Ordre Ministerial esmentada. Els préstecs podran atorgar-se als arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte d’arrendament en vigor subscrit a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 i que reuneixin de forma conjunta els següents requisits:

 1. Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació d’atur, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que es puguin acreditar documentalment i que impliquin la reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de l’COVID-19.
 2. Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no arribi al límit de cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM), és a dir 2.689,20 €.
 3. Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. S’entén per “despeses i subministraments bàsics” l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari, referits al període d’un mes.

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual, quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya, on puguin habitar, llevat dels casos que es preveuen en l’Ordre Ministerial.

Quina documentació cal presentar?

S’ha de presentar a l’entitat de crèdit els següents documents, depenent del fet al·legat:

 1. En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 2. En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 3. Persones que habiten en l’habitatge habitual:
  1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  2. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius.
 4. Titularitat dels béns: certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 5. Declaració responsable de l’arrendatari relativa a l’acompliment dels requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre TMA / 378/20, de 30 d’abril de l’MITMA.

Aquesta declaració podrà substituir l’aportació d’alguns dels documents anteriors sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixin aquesta aportació.

Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, disposarà de el termini de tres mesos per aportar aquests documents a l’entitat de crèdit.

Tal com recull l’article 11 de l’Ordre Ministerial que regula aquesta Línia, el MITMA podrà verificar en tot moment que els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat s’han atorgat a arrendataris que complien els requisits d’elegibilitat per obtenir-los; així com que l’import d’aquells s’ha destinat a la finalitat per a la qual es van atorgar.

On es pot sol·licitar el préstec?

En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d’Avals Arrendament COVID-19 de l’ICO.

El llistat d’entitats a les quals pot dirigir estarà disponible a la pàgina web d’ICO. Aquesta llista s’actualitzarà diàriament d’acord les entitats i l’ICO subscriguin els corresponents convenis.

Quin és l’objectiu d’aquesta línia de finançament i que passa si no es compleixen amb els requisits?

La concessió de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat perquè els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió del COVID-19, puguin fer front a les despeses de lloguer del seu habitatge habitual.

Els préstecs es concediran a arrendataris d’habitatges habituals localitzades en tot el territori espanyol.

Aquests préstecs comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant que compleixin les condicions establertes.

Es comprovarà que l’arrendatari compleix amb tots els requisits per sol·licitar el préstec avalat i subvencionat per l’Estat. Si no complís els requisits, s’exigirà el reintegrament dels abonaments realitzats juntament amb l’interès de demora.

Quin és el termini de sol·licitud i el període de vigència de la Línia?

Els préstecs hauran de ser sol·licitats per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit abans de el 30 de setembre de 2020 i hauran de formalitzar abans de el 31 d’octubre de 2020.

Això no obstant, aquest termini podrà ser ampliat mitjançant Ordre del MITMA.

A què es poden destinar els fons d’aquests préstecs?

A el pagament de la renda de l’arrendament de l’habitatge habitual, el contracte d’arrendament ha de correspondre a l’habitatge completa, podent incloure el mobiliari, els trasters, i les places de garatge i altres dependències annexes a l’habitatge, però excloent els acords de subarrendament i el lloguer d’habitacions.

Quin és l’import màxim del préstec avalat?

Fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat.

Les sis mensualitats podran ser des l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a sis mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat i l’arrendatari ni posteriors a la fi de la vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

A qui abona els fons l’entitat de crèdit i de quina manera?

L’entitat, prèvia comunicació per a la seva presa de raó a titular del préstec, establirà els procediments per abonar les quanties corresponents a les mensualitats directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, en un compte corrent que identificarà a l’arrendador i de la qual aquest ha de ser titular.

L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, llevat que es prevegi en el contracte o s’acordi periodicitat diferent, i, si s’escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats meritades i no pagades des del 1 d’abril de 2020 fins la signatura del contracte de préstec. L’entitat de crèdit ha de conservar el justificant de cada un dels pagaments que realitzi.

He de pagar tipus d’interès pel préstec?

No, MITMA bonificarà el 100% dels interessos i despeses de les operacions de préstec formalitzades.

El tipus d’interès del préstec serà fix, fins a 1,5% TAE. No obstant això, l’entitat no cobrarà a el client cap import en concepte de tipus d’interès.

Pot l’entitat financera cobrar despeses o comissions?

No, l’entitat de crèdit no podrà aplicar a el client comissions per cap concepte ni exigir el client la contractació de cap producte o servei per a la concessió del finançament.

Quin és el termini d’amortització dels préstecs?

Les operacions de préstec es poden formalitzar amb caràcter general per un termini de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre anys.

L’arrendatari podrà sol·licitar a l’entitat per escrit, una vegada transcorreguts al menys tres anys des de la data de concessió del préstec i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, una única pròrroga de quatre anys de termini d’amortització addicional.

Per a això ha d’acreditar que persisteixen, en el moment de la sol·licitud de pròrroga, la seva situació de vulnerabilitat i que compleix els requisits establerts en el moment de la concessió de l’préstec.

Existeix la possibilitat de sol·licitar manca?

El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a sis anys i pot pactar un període de carència de principal de sis mesos.

Qui decideix la concessió del préstec?

L’entitat de crèdit analitzarà si les sol·licituds de finançament compleixen totes les condicions establertes en l’Ordre TMA / 378/2020, de 30- d’abril del MITMA i decidirà sobre la concessió del finançament. No podrà ser avalada en aquesta Línia cap operació que no compleixi totes les condicions establertes en la citada ordre i per a les que no aporten les persones arrendataris la totalitat de la documentació requerida a la mateixa.

L’entitat no pot sol·licitar a l’arrendatari cap tipus de garantia per a l’aprovació de l’operació de finançament.

Quina cobertura té l’aval?

L’aval cobrirà el 100% de l’import de cada préstec concedit per l’entitat a l’arrendatari, dins de les condicions de la Línia.

La concessió dels avals als préstecs atorgats per l’entitat, no comportarà el cobrament de cap comissió per a l’arrendatari.

¿Es pot sol·licitar més d’un préstec?

No, només podrà sol·licitar finançament per a un únic contracte d’arrendament i préstec.

¿Es pot amortitzar el préstec de forma anticipada?

L’arrendatari podrà amortitzar anticipada de el préstec, sense que això generi despeses o comissions per al client.

¿Els préstecs són compatibles amb altre tipus d’ajuda?

Els préstecs seran compatibles amb qualsevol dels ajuts al lloguer regulades en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les de el programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual ; sense perjudici que aquestes últimes hagin de destinar, si escau, a l’amortització del préstec.

Si necessita ampliar aquesta informació pot dirigir-se a:

 • Servei d’atenció al ciutadà del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana:
  • Informació general de la línia a MITMA: link.
  • Consultes o sol·licituds d’informació: per a qualsevol consulta o solicitud, polseu aquest link
  • Telèfon d’Atenció a la Ciutadania: 900.900.707

Servei d’atenció al client de l’Institut de Crèdit Oficial: polseu aquest link

ACTUALITAT

18/04/24

Nous recursos presentats contra la declaració de determinats municipis com a zones de mercat residencial tensionat

Departament de Territori de la Generalitat El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, juntament amb les següents entitats: Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de […]

...

18/04/24

La Generalitat inicia el tràmit per ampliar el nombre de municipis de Catalunya declarats com a àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer

El Departament de Territori de la Generalitat inicia la tramitació per declarar 131 nous municipis de Catalunya com a zona de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de contenció de rendes. El Govern català ja va declarar l’agost passat 140 municipis zona de mercat residencial tensionat, als quals ara s’afegiran els nous 131. […]

...

16/04/24

Fórmules per rendibilitzar l’habitatge: la compravenda amb lloguer garantit

Hi ha múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge. Una opció poc coneguda és la de compravenda amb lloguer garantit. Es tracta d’una possibilitat interessant per a aquelles persones que volen vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi. Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple […]

...

15/04/24

Què es va parlar durant el Col·loqui: Com afecta als propietaris la nova regulació de preus dels lloguers?

El passat dimarts es va dur a terme una conferència presencial i telemàtica que va servir per exposar els principals aspectes de la nova regulació de preus dels lloguers d’habitatges. Aquesta conferència va anar a càrrec de l’advocat dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Antoni Calle. En primer lloc, […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU