CAT / ESP

L’increment dels lloguers a les comarques gironines segueix sent moderat

L’increment dels lloguers a les comarques gironines segueix sent moderat. Aquesta és la principal conclusió que es pot treure de l’anàlisi de les dades que la Cambra recull periòdicament del sector de l’arrendament a la demarcació de Girona. A la ciutat de Girona el 2018 va començar sense canvis respecte dels preus de finals de l’any passat. El lloguer mitjà es manté en 550 euros. Pel que a Figueres, s’ha produït un petit retrocès respecte dels preus del darrer trimestre del 2017, i el lloguer mitjà està a l’entorn dels 420 euros. Pel que fa a Olot, la mitjana es manté pràcticament plana a l’entorn dels 395€. Finalment, pel que fa referència a la zona costera entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols el primer trimestre del 2018 es clou amb un lloguer mitjà de 500€, xifra que dona continuïtat a un seguit de trimestres d’increments moderats.

Aquest gràfic mostra la variació trimestral que han experimentat les rendes del lloguer en els darrers nou anys.

Preus del lloguer 1r trimestre del 2018

Anàlisi per territoris

Girona ciutat

Girona

Pel que fa a la ciutat de Girona, distingim 4 trams:

-Durant el peíode 2007-2009, els preus arriben als màxims, situant-se a l’entorn dels 600€ mensuals de mitjana.

-Entre 2009-2012, es produeix un descens continuat dels preus fins arribar als 500€ mensuals de mitjana.

-En els anys que van de 2012 a 2016, els preus s’estabilitzen, però ho fan a la cota baixa, la dels 500€ mensuals de mitjana.

-El 2017 i en el que portem del 2018 es produeixen unseguit d’increments moderats; els preus oscil·len, per situar-se finalment en els actuals 550 € mensuals de mitjana.

Respecte del quart trimestre del 2017 el preu, com constata la gràfica, no varia.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir durant el tercer trimestre del 2008 (arribant els preus fins als 650€). A l’altra banda del pèndol, la del preu més baix, hi ha el primer trimestre del 2015, quena els preus arriben a un terra de 450 € de mitjana. La diferència entre el preu màxim i el mínim va ser de 200€, cosa que significa que els preus van experimentar una caiguda del 30%. Tornant al preu d’aquest primer trimestre del 2018, podem dir que és 50€ superior al del període 2012-2016 i 50€ inferior al del període 2007-2009.

 

Figueres

En l’històric dels preus de Figueres distinguim quatre etapes:

-La primera va del 2007-2009. Són els anys que els preu tenen els registres màxims, situant-se el preu mitjà dels lloguers entre 500 i 550€.

-Els estralls de la crisi es noten durant un període de quatre anys, el que va de 2009 a 2013. Els preus baixen en picat fins arribar als 400€.

-Entre 2013-2016, els preus es mantenen estabilitzats, oscil·lant entre entre els 400 i els 420€ de mitjana.

-Durant l’any passat i aquests tres primers mesos del 2018 podem afirmar que hi ha símptomes d’una petita recuperació, que fa que els preus es moguin en una forquilla que se situa entre els 420 i els 430€ de mitjana.

Respecte del trimestre anterior la variació de preu es de -10 €, cosa que significa una petita disminució percentual del 2,3.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el tercer trimestre del 2008 (550 €). A l’altra extrem, el preu més baix ha estat repetidament 400€, cosa que suposa una disminució de 150€, un 27,2 % de caiguda. El fet que aquests darrers trimestres el preu s’hagi situat entre els 420 i els 430€ no es pot considerar un increment real del preu; hem de parlar de “lleu recuperació”.

 

Olot

A Olot, l’històric de lloguer, tot i que amb variacions de preu més petites que les de les anteriors ciutats, hi observem cinc etapes:

-Com passa en la resta de casos el període 2007-2009, els preus estan en màxims, oscil·lant entre els 400 i els 425€ de mitjana.

-Durant l’etapa 2010-2011, els preus es mantenen estables entorn dels 400€ de mitjana.

-El 2012 ja un autèntic enfonsament dels preus que passen dels 400 als 350€ de mitjana.

-Durant tres anys, de 2013 a 2016, els preus ja no baixen i s’estabilitzen en la xifra terra de 350€ de mitjana.

-És durant el 2017 i el que portem del 2018 que els preus superen reiteradament el promig del període anterior i s’apropen als 400€ de mitjana mensual.

Respecte del trimestre anterior hi ha una petita variació de -5€, un poc sinificatiu -1 %.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va produir el primer trimestre del 2009 (amb un preu mig de 426€). Els preus toquen terra el primer trimestre del 2015, arribant als 320€ de mitjana mensual. La caiguda és molt significativa: de 106€ en xifres absolutes i d’un 24,8 en percentatge. El preu actual s’iguala als del període 2010 i 2011. Són uns preus 50€ més elevats que els del període més baix (2013-2016) i estan uns 25€ per sota dels preus que dominaven el mercat en el període 2007-2009.

 

Costa de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols

 Pel que fa a la gràfica que correspon a aquesta zona costanera, hi distingim quatre trams:

-Fins a l’any 2008, els preus estan en màxims, situant-se al voltant dels 550€ mensuals de mitjana.

-Entre 2009-2011, es produeix el descens que ja hem vist en els casos anteriors. Els preus baixen i s’estabilitzen a l’entorn dels 500€ mensuals de mitjana.

-En el cas d’aquesta part del territori el descens de preus es fa en dos períodes, l’esmentat anteriorment i el que va de 2012 a 2014. Els preus baixen consecutivament arribant en més d’una ocasió al terra dels 400€ de mitjana mensual.

-És en l’etapa 2015-2016, que es produeixen els símptomes d’una primera recuperació dels preus, que es mantenen a l’entorn dels 450€ de mitjana mensual.

-L’any passat i el primer trimestre del 2018 correspon a una nova etapa d’increment: se superen els 450€ que havien estat una constant els darrers trimestres i els preus arriben fins als 500€ de mitjana mensual.

Respecte del trimestre anterior la variació de preu es de 20€, o el que és el mateix un increment del 4,1%.

A aquesta zona costanera, el preu màxim del lloguer d’habitatges es va assolir el 2008 (550€). En l’altre extrem el preu més baix correspon a l’any 2014, quan se siua en un terra de 400€, xifra que va suposar una disminució de 150€, un 27% de caiguda. El preu actual se situa 50€ per sota dels 550€, preu que era habitual el 2008, alhora que s’han incrementat en 100€ per sobre del període més baix que correspon al període 2012-2014.

Evolució dels preus de lloguer primer trimestre del 2018

Aquest segon gràfic recull la renda mensual mitjana del tercer trimestre de l’any 2016 i la compara amb la del tercer trimestre del 2015. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les ciutats estudiades.

Si comparem aquest primer trimestre del 2018 amb el mateix trimestre de l’any anterior, el comportament de les localitats estudiades divergeix completament; mentre la zona costera de Palamós a Sant Feliu de Guíxols experimenta un increment considerable (50€, un 11%), la ciutat de Girona només creix en 20€, xifra que representa un moderat 3,7%. A Olot l’increment encara és menor (15€, un 3,9%) i finalment a Figueres el preu es redueix en 12€, el  que representa un import un 2,7% menor al registrat en el mateix període de l’any anterior.

 

EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES REGISTRATS DE LLOGUER A GIRONA, FIGUERES, OLOT I AL BAIX EMPORDÀ. PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES REGISTRATS DE LLOGUER GIRONA, FIGUERES, OLOT I BAIX EMPORDÀ 1T TRIMESTRE DE 2018

EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES REGISTRATS DE LLOGUER GIRONA, FIGUERES, OLOT I BAIX EMPORDÀ 1T TRIMESTRE DE 2018

Aquest gràfic de taula recull el nombre de contractes d’arrendament registrats referits a les mateixes poblacions al llarg del període de set anys.

Girona

És habitual que el quart trimestre de cada any baixi de manera notable el nombre de contractes formalitzats en comparació als respectius trimestres anteriors. Els tercers trimestres de cada any són especialment actius pel que fa a contractes d’estudiants; això no és tan significatiu com el fet que hi ha un gran descens de contractes registrats en comparació amb el mateix quart trimestre del 2014, la reducció és del 25 % i confirma la reducció que ja es va constatar el tercer trimestre respecte del mateix de l’any anterior. Podem dir, doncs, que s’ha trencat un llarg període d’increments continuats de contractes d’arrendament a Girona.

Figueres

El nombre de contractes a Figueres segueix una evolució completament diferent a la de Girona. El més significatiu és que el nombre de contractes que es registren tant el 2014 com el 2015 són significativament menors que els corresponents al període que compren els anys 2009, 2010,2011,2012 i 2013, tot i que podem afirmar que els darrers dos anys s’ha estabilitzat el nombre de contractes registrats tot i que mostrin unes petites oscil·lacions trimestrals. El nombre de contractes del quart trimestre del 2015 registrats a Figueres també és menor als del mateix període de l’any anterior.

Olot

A Olot les quantificacions trimestrals dels contractes registrats presenten continues oscil·lacions que dificulten veure la tendència real. Ara bé, si analitzem aquestes mateixes dades anualitzades, s’evidencia que en la sèrie estudiada, el nombre de contractes creix significativament des de l’any 2008 fins al 2012, moment que s’inicia el descens també continuat fins el 2015 inclòs. Es pot apreciar que el nombre de contractes registrats el 2015 és un 7% inferior als del 2014.

(*)Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres i Olot. Es fa un seguiment trimestral del nombre de contractes registrats i del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges; en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat, per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o d’altres.

 

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU