CAT / ESP

L’acceptació de l’herència a benefici d’inventari

Acceptar una herència a benefici d’inventari permet protegir el patrimoni de qui hereta

El càstig fiscal a les herències a través de l’impost de successions i l’impost de plusvàlua, i el fet que acceptar-les implica fer-se càrrec de les obligacions i els deutes del difunt, ha provocat que es disparin les renúncies a les herències. A més, també ha pres força una figura que abans era anecdòtica, l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari.

Tot i que moltes persones continuen desconeixent aquesta modalitat, també és cert que cada vegada s’està obrint més camí. Les dades del Consell General del Notariat així ho certifiquen. I és que, des del 2015, l’ús de l’acceptació d’herències a benefici d’inventari s’ha multiplicat per set, passant de 159 actes a l’exercici del 2015 a 1.122 a l’exercici de l’any passat.

Acceptar una herència a benefici d’inventari permet protegir el patrimoni de qui hereta, perquè només respondrà dels deutes del difunt fins on arribi el patrimoni heretat, sense possibilitat que la responsabilitat vagi més enllà i sense afectar al patrimoni personal de qui hereta.

Aquesta figura és, per tant, molt aconsellable en aquells casos en què hi ha dubtes sobre la solvència del difunt. Pot passar que el passiu de l’herència superi l’actiu, sigui per deutes coneguts o desconeguts, per deutes que puguin sobrevenir amb posterioritat (per exemple, finances o avals prestats pel causant) i que, en qualsevol moment posterior a la mort, poden convertir-se en deutes de l’herència, o en possibles comprovacions fiscals que puguin produir-se durant els quatre anys posterior a la mort i suposar deutes pels hereus.

Cal destacar que, els menors d’edat, les persones incapacitades, les persones jurídiques de dret públic i les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, són hereus que gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari.

Com s’ha de portar a terme?

Si una persona està interessada a firmar una herència a benefici d’inventari, disposa d’un termini de sis mesos des de que es coneix la condició d’hereu, per formalitzar un inventari on figurin tots els béns i drets que integren l’herència.

Aquest inventari s’ha de formalitzar mitjançant una declaració expressa i solemne davant un notari de la població on residís el difunt o bé al Jutjat competent, independentment que existeixi o no testament. Si l’hereu es troba a l’estranger, pot fer-ho davant l’Agent Consular. També serà vàlid l’inventari formalitzat en document privat, sempre que s’hagi presentat a la liquidació d’impostos davant l’organisme corresponent.

Pel que fa pròpiament a l’inventari, s’han de ressenyar els béns relictes, sense que calgui valorar-los, i els deutes i les càrregues hereditàries, amb indicació del seu import. Però, si conscientment l’hereu no fa constar a l’inventari tots els béns i deutes o si el confecciona en frau de creditors, l’inventari no es considera pres. A més, per a fer l’inventari, no cal citar cap persona, però hi poden intervenir els creditors del causant i altres interessats en l’herència.

Conseqüències

L’efecte principal és que el patrimoni propi i personal dels hereus quedarà salvaguardat. Els deutes i obligacions del difunt es cobriran únicament amb els béns i drets de l’herència i haurà de liquidar els deutes contrets pel difunt fins a la total liquidació del passiu hereditari.

Com ha d’administrar l’herència l’hereu?

L’hereu, encara que hagi acceptat l’herència a benefici d’inventari, podrà tenir-la i administrar-la.

I haurà de complir amb les obligacions i pagar els deutes o crèdits contrets pel mort fins a acabar de pagar o, per contra, fins que s’acabin els béns i diners de l’herència.

ACTUALITAT

27/11/23

El Govern posa fre a les llicències de pisos turístics

El 9 de novembre de 2023 va entrar en vigor el Decret llei de la Generalitat de Catalunya que estableix una nova regulació per als pisos turístics, subjectant-los a l’obtenció prèvia de llicència urbanística. Aquesta llicència s’exigirà en aquells municipis de Catalunya on existeixen problemes d’accés a l’habitatge, i en aquells altres municipis on la […]

...

15/11/23

Increment de l’impost de béns immobles i la taxa municipal d’escombraries a Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Com succeeix cada any per aquestes dates, els ajuntaments comencen a tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals que determinaran, entre altres aspectes, els impostos, preus públics i taxes municipals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. En les aprovacions inicials d’aquestes ordenances pels municipis de Girona, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós (municipis on […]

...

14/11/23

Valors de referència dels immobles urbans i rústics per a 2024. Què són i a quins impostos afecten?

El passat 14 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una Ordre Ministerial per la qual es va aprovar un factor de minoració dels valors de referència dels immobles, que serà d’aplicació per l’exercici fiscal de 2024. Per entendre a quins impostos afecta aquest factor, és necessari tenir clars alguns conceptes: Què […]

...

02/11/23

Terminis de preavís per a la finalització del lloguer

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) i el Codi Civil regulen la durada dels contractes de lloguer i les seves pròrrogues, els supòsits de finalització anticipada i els terminis de preavís, tant per als propietaris com per als llogaters. A continuació, analitzem les causes de terminació del contracte de lloguer i els terminis de preavís que […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959

MENU