CAT / ESP

Convocatòria d’ajuts ordinàris per al pagament de lloguers 2021

El passat dia 26 d’abril de 2021 es va publicar al Diari Oficial de Catalunya la Resolució TES/1169/2021 de l’Agència d’habitatge de Catalunya, per la qual s’obre la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per l’any 2021.

Quina es la finalitat d’aquestes subvencions?
La de facilitar l’accés i permanència en un habitatge de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Quin es el termini per a la presentació de les sol·licituds?
El termini de presentació va des del 27 d’abril fins al 4 de juny de 2021.

Qui són els beneficiaris d’aquestes ajudes?
Les persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Quins requisits s’han de complir per obtenir aquestes ajudes?

 1. Tenir residència legal a Catalunya.
 2. Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC =7.967,73€ anuals).

No obstant, si l’import anual del lloguer es inferior a 0,3 vegades l’IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l’import del lloguer.

 1. Ser arrendatari del contracte de lloguer de l’habitatge pel qual es demana la subvenció i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. Aquest contracte de lloguer ha d’estar formalitzat d’acord amb la Llei d’arrendaments Urbans, Llei 29/1994 de 24 de novembre.
 2. No superar el lloguer mensual per l’habitatge a l’establert en la convocatòria (demarcació de Girona…550€).
 3. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer al moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.
 4. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat bancària.
 5. Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la sol·licitud, bé per transferència bancaria, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador, on constin totes del dades d’identificació de la persona pagadora, del beneficiari del pagament i la mensualitat corresponent.
 6. Estar al corrent de les obligacions tributaries amb l’Estat i la Generalitat, i les de Seg. Social.

Quins són els ingressos computables de les persones sol·licitants que es tenen en compte?
Per aquesta convocatòria es té en compte el període impositiu de l’exercici 2019. Per tant, els ingressos a tenir en compte seran els que figuren en l’impost de la renda (IRPF) corresponent l’exercici 2019. A tal efecte, es computarà la quantitat que resulti de la següent operació: (ingressos casella 435+ingressos casella 460) – saldo net casella 420

Quina documentació s’ha d’acompanyar amb la sol·licitud?

 1. Document d’identitat
 2. Justificant d’ingressos del sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. (IRPF del període impositiu immediatament anterior)
 3. Llibre de família.
 4. Contracte lloguer a nom del sol·licitant. Si la persona que demana la subvenció i viu a l’habitatge es cònjuge del titular, ha de presentar la documentació que acrediti la atribució de l’ús de l’habitatge ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
 5. Rebuts de lloguer de l’any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 6. Declaració responsable del sol·licitant de compliment dels requisits establerts en les bases reguladores i de no concórrer en cap motiu d’exclusió previst.
 7. Imprès normalitzat a nom del sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 8. Declaració responsable de no haver obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 9. Certificat de convivència del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència.
 10. Certificat de no tenir deutes amb Hisenda, Seguretat Social ni amb l’Agència Tributaria de Catalunya.

La base reguladora 8 conté la resta de documentació a presentar en funció d’altres circumstàncies específiques que poden concórrer en el sol·licitant, per exemple si es tracta de família nombrosa, monoparental, si és víctima de violència de gènere o de terrorisme, etc..

Quin és el límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència que permet accedir a les subvencions?
L’import es determina en funció dels membres que formen la unitat de convivència i s’expressa en nombre de vegades la quantia anual de IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) que per a l’exercici 2019 es de 7.967,73€ anuals.

Quin és l’import màxim de lloguer previst?
Per la demarcació de Girona es fixa un import màxim mensual de 550€. En cas de família nombrosa i unitats de convivència amb algú membre amb discapacitat, l’import màxim de lloguer mensual és de 900€.

Quina és la quantia de la subvenció?
L’import de la subvenció s’ajusta a l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer. Així doncs, s’estableixen els següents percentatges:

En tot cas s’estableix un import màxim de 2.400€, és a dir, 200€ mensuals.

¿Quina és la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria?
L’import màxim inicial es de 20.000.000€. No obstant, l’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de crèdit suficient en el moment de la resolució de la concessió.

ACTUALITAT

24/05/24

Els lloguers de temporada queden fora de la regulació dels preus del lloguer

El dia 24 d’abril, la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret-Llei 6/2024, el qual servia per regular els lloguers de temporada i els imposava les mateixes limitacions que la Llei de l’Habitatge aplicava als lloguers d’habitatges habituals. Aquest Decret-Llei, per tal de mantenir la seva vigència, necessitava ser convalidat pel Parlament de Catalunya però, […]

...

22/05/24

Deduccions a l’IRPF per als nous contractes de lloguer

Bonificacions fiscals a l’IRPF per a nous contractes de lloguer La Llei per al dret a l’habitatge estableix que, en els nous contractes d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2024, els propietaris d’un habitatge passen de rebre una reducció general del 60% del rendiment per lloguer d’ús d’habitatge a l’IRPF a rebre una […]

...

03/05/24

Nou Decret de mesures urgents que afecta al lloguer d’habitatges per temporada i per habitacions

El nou Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge a Catalunya, regula els lloguers d’habitatges per temporada o per habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, per tal de limitar també els preus del lloguer a aquests tipus d’arrendaments que no estaven inclosos a la regulació de preus del […]

...

25/04/24

Aprovat pel Govern de la Generalitat un Nou Decret Llei que regula els lloguers de temporada i d’habitació

El Govern ha aprovat un Decret llei que regula els lloguers de temporada i d’habitacions i que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Aquesta és la nota de premsa publicada per la Generalitat. En els propers dies us oferirem el nostre resum, un cop hàgim estudiat detingudament el contingut […]

...

 

 

Tota l'actualitat

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris Demana CITA online
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Vendes

Agència immobiliària Demana CITA online
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat Demana CITA online

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU