CAT / ESP

Glosario

 

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s’aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s’aplica un impost.

Actes de les juntes de propietaris

Document que recull i resumeix els temes tractats i els acords presos al llarg d’una reunió, en aquest cas, de propietaris.

Administració de finques

Professionals que gestionen el lloguer i la compra d’habitatges i locals comercials. Actuen en nom del propietari i també en nom de les comunitats de veïns, ja que s’encarreguen de vetllar per la conservació dels edificis.

Administrador de finques

Persona encarregada d’administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d’un sol propietari en règim d’arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l’entrada d’un habitatge.

Agència immobiliària

Punt de trobada entre les persones que volem vendre el nostre pis i les persones que volem comprar un pis.

Agent de la propietat immobiliària (API)

L’agent de la propietat immobiliària és un professional titulat que actua com a mitjancer en el mercat immobiliari, aconseguint que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, el qual pot ser tant d’arrendament com de compravenda, o d’altres contractes afins. Normalment, cobra com a contraprestació un percentatge sobre el preu de la venda (comissió).

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec -total o parcialment- abans del temps pactat. S’ha de saber si l’entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions (si estableix una quantitat mínima i l’import de les comissions), ja que normalment s’acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament percompensar el crebant financer que implica l’alteració del calendari d’amortització pactat.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que les dues parts se sotmetin voluntàriament a l’arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plus-vàlua

Antiga denominació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Persona que actua com a propietari o en el seu nom a l’hora de llogar un habitatge a canvi d’una quantitat mensual de diners.

Arrendament

Lloguer d’un habitatge a la persona que signa el contracte d’arrendament i les persones que conviuen amb ella.

Arrendatari

També anomenat inquilí o llogater. Persona que paga mensualment una quantitat de diners a canvi d’utilitzar un habitatge.

Arres

Quantitat de diners que equival a una part del preu total de l’habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que comprarà l’habitatge en un període de temps determinat. En cas que s’exhaureixi el termini, el comprador perd la quantitat lliurada. En canvi, si el venedor no respecta el període acordat i ven l’habitatge a una altra persona haurà de pagar el doble d’aquesta quantitat a la persona que ha lliurat les arres. Si l’operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte. A més d’aquestes, hi ha un altre tipus d’arres.

Assegurança d’amortització

No és obligatori contractar-la però és convenient fer-ho sempre que es formalitzi un préstec hipotecari. Aquesta assegurança està dissenyada especialment per als titulars de préstecs hipotecaris, i en garanteix l’amortització en cas de mort o invalidesa del titular o titulars.

Assegurança d’incendis

D’acord amb la legislació vigent, és obligatori contractar una assegurança contra incendis sobre l’habitatge objecte del préstec. Per això, a l’hora d’obtenir el crèdit hipotecari, es facilita una assegurança d’incendis a mida. Així doncs, el nou habitatge estarà cobert en els supòsits d’incendi, caiguda de llamp, explosió, desembaràs, mesures adoptades per l’autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes, etc.

Assegurança de caució

Assegurança amb què es garanteix el cobrament de l’import pactat en el contracte de lloguer, durant el temps que s’hagi estipulat en el contracte de l’assegurança.

Assegurança multirisc

Contracte que reflecteix l’acord entre l’assegurador i l’assegurat segons el qual l’assegurador cobreix un ventall de riscos en cas de sinistre de l’assegurat i dels seus beneficiaris (si n’hi ha) a canvi d’unes quotes o primes que paga l’assegurat.

Associació de veïns

Grup de persones que s’uneixen i s’organitzen per defensar els interessos del grup, en aquest cas dels veïns. Les seves actuacions van des de la resolució de conflictes veïnals fins a la demanda de millores per al barri o la celebració de festes.

Autopromotor

Persona que construeix el seu propi habitatge perquè és propietari d’un solar d’ús residencial. Ha de complir els requisits següents: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l’obra; sol·licitar una llicència d’obres a l’Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d’obres en què s’incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar davant notari l’escriptura d’obra nova al final de la construcció; inscriure l’habitatge en el Registre de la Propietat.

Aval

Garantia d’una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. Es tracta d’una garantia de caràcter personal lligada a la relació personal de l’avalador amb el titular del préstec. Quan es tracta d’un lloguer, el propietari el pot demanar a més de la fiança.

Aval bancari

Garantia per la qual el banc certifica que aquella persona és solvent.

Aval personal

En matèria d’habitatge, garantia que assumeix una persona respecte a una altra assegurant que pot pagar el lloguer o la quota hipotecària. És a dir, algú que avala una persona es compromet a fer-se càrrec dels seus deutes relacionats amb l’objecte de l’aval.

Base imposable

Suma del rendiment sotmès a impostos i del qual, després de les deduccions, se n’obté la base liquidable.

Base liquidable

Xifra sobre la qual es calculen els imports que cal pagar.

Beneficiari

Persona física o jurídica que és titular del dret d’indemnització

Cadastre

Registre administratiu que depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda on es descriuen els béns immobles. La descripció comprèn les característiques físiques, econòmiques i jurídiques. En funció de tot això es dóna a cada immoble una referència cadastral i un valor cadastral.

Cambra de la Propietat Urbana

Entitat que ofereix assessorament i gestió mitjançant un equip de professionals qualificats. Cal ser-ne soci.

Cancel·lació

Liquidació del deute amb el banc una vegada retornats el préstec i els interessos. Comporta despeses d’escriptura i la inscripció en el Registre de la Propietat.

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios Pide CITA online
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Ventas

Agencia inmobiliaria Pide CITA online
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado Pide CITA online

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 20 06 16
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
Palamós
Av. Onze de Setembre, 12
Tel. 872 591 959


Tel.

MENU