EVOLUCIÓ DELS PREUS DE LLOGUER

GIRONA, FIGUERES I OLOT

4T TRIMESTRE DE 2015

Els lloguers es normalitzen i finalitzen l'any 2015 en els valors més habituals i repetits dels darrers anys. AGirona es mantenen els 500€ de mitjana. A Figueres s'observa una petita baixada i se situen en el seu preu més repetit de 450€, mentre que a Olot amb un petit increment es tornen a situar en el seu preu habitual de 350€

e2015-3t preus

El gràfic ens mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer al llarg dels últims cinc anys. 

e2015-3t taula preus

Aquest gràfic mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer al llarg dels últims set anys.

Girona

Pel que fa a la gràfica que correspon a la ciutat de Girona, s'aprecia que, fins al 4t trimestre del 2009 els preus es mantingueren en màxims, a partir d'aquella data i fins al 1r trimestre del 2012 es registraren descensos consecutius fins a estabilitzar-se en els 500 € durant pràcticament dos anys, a partir del 4t trimestre del 2013 fins a l'actualitat els preus venen oscil•len prop dels 500€.

Després de tres trimestres consecutius amb preus per sota dels 500 €, el 3r trimestre del 2015 es recupera a la cota dels 500€, que s'ha mantingut en el darrer trimestre de l'any.

Des del preu màxim assolit el 3r trimestre del 2008 (650 €), el preu del lloguer a Girona s'ha reduït en 150 €, és a dir, ha baixat un 23 %.

Figueres

Els lloguers a la ciutat de Figueres varen assolir el seu preu màxim el tercer trimestre del 2008 (550 €), a partir d'aquell període, amb petites oscil•lacions, el preu no ha deixat de disminuir fins a arribar, en el decurs del 2n i 3r trimestre del 2013, al mínim registrat en aquest estudi estadístic, 400 €, valor que es repeteix en molts de trimestres des de fa pràcticament dos anys.

Podríem dir que a Figueres, el preu del lloguer s'ha estabilitzat entorn dels 400 €, després de repuntar fins als 425 € el 2n trimestre del 2015, en els següents, el 3r i el 4t es produeixen petites disminucions fins a retornar als 400 €., valors que com s'ha dit son els més repetits dels darrers anys.

Els preus dels lloguers a Figueres són similars als que regien fa nou anys, el 2006.

El preu actual, a Figueres, en comparació amb el nivell més alt obtingut, al tercer trimestre del 2008 (550 €), registra una disminució de 150 €, un 27,2% de reducció.

Olot

A Olot, els preus dels lloguers d'habitatges sempre s'han mantingut en valors inferiors als de Girona o Figueres, si bé podem veure que les oscil•lacions en els preus també són menors. Al llarg de més de quatre anys (2008-2011) els preus de lloguer es varen mantenir estables, amb oscil•lacions dins una petita franja compresa entre els 400 € i els 426 €.

El 2012 s'inicia un període amb descensos consecutius fins a situar el preu mitjà entorn dels 350 €, que es mantingué invariable en el decurs de dos anys. A partir del 4t trimestre del 2014 s'aprecien petites oscil•lacions en els preus sempre per sota dels 350 €. Aquests 4t trimestre del 2015 el preu mitjà recobra novament els 350 € mensuals, valor àmpliament repetit aquests darrers anys.

Ens hem de remuntar a l'any 2007 ( 8 anys ) per a trobar preus similars als actualment vigents a Olot.

La diferència entre el preu actual i el preu màxim assolit el primer trimestre del 2009 (426 €) se situa en 76 €, és a dir, una disminució del 17,8 %.

 

 

e2015-3t comparacio

El gràfic 2 recull la renda mensual mitjana registrada en el 4t trimestre de l'any 2015 i la compara amb la del 4t trimestre del 2014. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s'ha produït en les tres ciutats estudiades.

Aquesta gràfica comparativa interanual ens dóna resultats dispars entre les tres poblacions estudiades, així mentre que a Girona i a Olot l'arrendament té un petit increment, a Figueres no hi ha cap variació en el preu.

 

EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES REGISTRATS DE LLOGUER

GIRONA, FIGUERES I OLOT

4T TRIMESTRE DE 2015

 

e2015-3t contractes

 

e2015-3t taula contractes

Quant al gràfic núm. 3, recull el nombre de contractes d'arrendament registrats referits a les mateixes poblacions al llarg del període de set anys.

 

Girona

És habitual que el 4t trimestre de cada any, baixin notòriament el nombre de contractes formalitzats en comparació amb els respectius trimestres anteriors, els tercers trimestres de cada any són especialment actius pels contractes d'estudiants, el que és significatiu no és tant això com el gran descens de contractes registrats en comparació amb el mateix 4t trimestre del 2014, la reducció es del 25 % i confirma la reducció que ja es va constatar el 3r trimestre respecte del mateix de l'any anterior. Semblaria doncs que s'ha trencat un llarg període d'increments continuats de contractes d'arrendament a Girona.

Figueres

El nombre de contractes a Figueres segueix una evolució completament diferent a la comentada de Girona.

El més significatiu és que el nombre de contractes que es registren tant el 2014 com el 2015 són significativament menors que els corresponents al període que comprèn els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013, tot i que podem afirmar que els darrers dos anys s'ha estabilitzat el nombre de contractes registrats tot i que mostrin unes petites oscil•lacions trimestrals.

El nombre de contractes d'aquest 4t trimestre del 2015 registrats a Figueres també és menor als registrats en el mateix període de l'any anterior.

Olot

A Olot les quantificacions trimestrals dels contractes registrats presenten contínues oscil•lacions que dificulten veure la tendència real, ara si analitzem aquestes mateixes dades anualitzades, s'evidencia que en la sèrie estudiada, el nombre de contractes creix significativament des de l'any 2008 fins al 2012, moment en què s'inicia el descens també continuat fins al 2015 inclòs. Concretament podem apreciar que el nombre de contractes registrats el 2015 és en un 7% inferior als del 2014.

 

(*)Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres i Olot. Es fa un seguiment trimestral del nombre de contractes registrats i del preu mitjà de la renda contractual (mitjana). 

El present estudi es realitza sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges, en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat, així per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o altres. 

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit