CAT / ESP

Tramitació de la disposició temporal de fiances de lloguers per a ús diferent d’habitatge a l’empara del RDL 15/2020, de mesures urgents per a pimes i autònoms.

El RDL 15/2020 preveu com una mesura excepcional i de caràcter temporal la possibilitat de disposar de les fiances dels contractes d’arrendament per a ús diferents a habitatge (locals, oficines, etc…) en determinats casos on es compleixin els requisits que exposem a continuació.

REQUISITS

Només es preveu per a contractes d’arrendament d’ús diferents d’habitatges a la Llei d’Arrendaments Urbans; és a dir lloguers de locals, oficines i similars.

L’arrendatari ha de ser una persona física o jurídica que compleixi els següents requisits:

 1. Esta afiliat i en situació d’alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma (RD 463/2020, de 14 de març), en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o , si escau, en una de les Mutualitats substitutòries de el RETA.
 2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del referit RD de declaració d’estat d’alarma o per ordres dictades per les autoritats competents a l’empara del esmentat Reial decret.
 3. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència RD de declaració d’alarma, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita el ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.
 1. Que no se superin els límits que estableix l’article 257.1 de RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. És a dir, son aquelles pimes que conforme al referit article poden formular balanços i estat de canvis en el patrimoni i net abreujats, ja que durant dos exercicis consecutius han complert, a la data de tancament, dos dels següents requisits:
  • Que el total de les partides de l’actiu no superi els quatre milions d’euros.
  • Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros.
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.
 1. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març (declaració estat alarma), o per ordres dictades per les autoritats a l’empara de l’esmentat RD.

En concret son totes aquelles activitats que no es consideraven essencials, i per tant, que no fossin cap d’aquelles que si estaven autoritzades a continuar la seva activitat: Conforme la redacció del referit RD:
“Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics , premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili. En qualsevol cas, s’ha de suspendre l’activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s’estigui desenvolupant “.

 1. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en pel RD referit, s’haurà d’acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior a al qual se sol·licita l’ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.

L’arrendador no por ser una empresa ni tampoc un gran tenidor (es considera com a tal aquell que sigui titular de més de 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o d’una superfície construïda total de més de 1.500 m2 en conjunt).

Les parts han d’haver arribat a un acord pel qual s’ajorni temporalment el pagament de la renda o bé una rebaixa i en el que pactin expressament la possibilitat de disposar temporalment d ela fiança.

En cas que es faci servir la fiança, total o parcialment per la pagament de rendes, l’arrendatari haurà de reposar el import disposat de la fiança en el termini màxim d’un any des de que s’hagi arribat a l’acord de fer servir la fiança o dins el termini que restés de vigència del contracte si fos inferior a un any.

 

TRAMITACIÓ DE LA DISPOSICIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA A l’INCASOL

Segons el procediment  establert per  INCASOL (http://incasol.gencat.cat/ca/2-serveis_i_tramits/Fiances/autonoms-i-pime-mesures-urgents/index.html) per poder disposar de la fiança en aquells casos que es compleixin els requisits anteriors caldrà aportar la següent documentació:

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona Centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284

MENU