La prova fàcil contra la plusvàlua municipal

Quan en vendre un immoble hi ha pèrdues respecte del valor pel qual el vam adquirir, els ajuntaments no han d'exigir el pagament de l'impost de la plusvàlua, tota vegada que aquesta no ha existit.

Però ells la continuen exigint i a més s'exigeixen proves pericials dels valors de l'immoble transmès, referits a la data d'adquisició i de la de transmissió.

+ info

Les bonificacions en la plusvàlua municipal en les transmissions del domicili habitual per herència

herencia-y-testamento476634

Com es sabut, la defunció d’una persona comporta la transmissió del seu patrimoni a aquelles persones que s’hagin designat com hereus o legataris i aquestes transmissions estan subjectes no tan sols a l’impost de successions sinó també a l’impost conegut com a plusvàlua municipal.

És habitual, doncs, que els canvis de titularitat del patrimoni del causant comporti a les famílies uns certs problemes en la seva tresoreria, derivats dels tràmits de canvi de titularitat dels béns i dels impostos que recauen sobre aquestes transmissions.

+ info

S'acumulen sentències contra els ajuntaments per l'impost municipal de la plusvàlua

plus

L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) es paga a l’administració municipal quan es ven, es dóna o s’hereta un immoble. Es tracta, doncs, d’un tribut de caràcter local que representa una gran font de recursos per a les arques dels ajuntaments.

Aquest impost
 es calcula mitjançant l’aplicació d’una tarifa municipal sobre el valor cadastral del solar de naturalesa urbana i grava l’increment del valor del terreny. No obstant això, s’ha anat liquidant amb independència de si efectivament es produïa o no aquest increment de valor, fins i tot en cas de pèrdues obtingudes respecte a la variació del valor del terreny entre la data d’adquisició i la de transmissió.

+ info

El Tribunal Suprem aclareix qui ha de pagar l’IBI (Impost de Béns Immobles) en cas d’una compravenda en què no s’ha pactat res al respecte

 compre

La sala civil del Tribunal Suprem, en una sentència del 15 de juny de 2016, ha aclarit una qüestió que era controvertida i amb jurisprudència discrepant: qui ha de pagar l’IBI (Impost de Béns Immobles) en cas d’una compravenda?

Com hem dit, aquesta era una qüestió discutida, amb jurisprudència contradictòria de les Audiències Provincials. El problema es plantejava en aquells casos, molt freqüents, on l’escriptura  de compravenda no contenia un pacte o una clàusula expressa regulant qui havia de pagar l’IBI de l’immoble venut (és per això que, per evitar dubtes, s’aconsellava incorporar una pacte exprés en aquest sentit).

+ info

Renda 2015: Com han de tributar l'arrendador i el llogater?

casa i claus lloguer

LLOGATERS 

Amb la reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, ha quedat suprimida la deducció estatal del lloguer d’habitatge per a ús habitual. Per tant, els inquilins que van firmar el contracte a partir de l’1 de gener de 2015 no es poden desgravar en la seva declaració de renda el que paguen per llogar la casa.


Qui conserva el dret a la deducció?

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit