Devolució de fiances

Per poder recuperar la fiança és necessari:

  • Contracte d’arrendament.
  • Model 2 (justificant d’ingrés de fiança).
  • DNI /NIE del PROPIETARI.
  • Número de compte IBAN del PROPIETARI mitjançant llibreta o justificant bancari.

En cas que el propietari designi un representant, caldrà una autorització signada pel propietari juntament amb una còpia del seu DNI.

En cas de defunció del propietari, caldrà aportar una nota simple informativa actualitzada que s'haurà de sol·licitar al Registre de la Propietat corresponent.

La fiança es podrà recuperar a partir dels 8 dies següents a l’extinció del contracte. L’ Institut Català del Sòl procedirà a la seva devolució en el termini màxim de 21 dies.

En cas de pèrdua del resguard del dipòsit, el dipositant pot demanar un certificat acreditatiu de la inscripció al registre de fiances, per adjuntar-lo a la sol·licitud de devolució. En alguns casos se sol·licita aportar una nota simple informativa, per acreditar la titularitat de l’habitatge ( en el cas que sigui la primera vegada que es lloga).Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit