Constitució de fiances

La fiança dels contractes s’ha de dipositar en el termini de dos mesos, a comptar des de la seva formalització d’aquest, a l’Institut Català del Sòl, mitjançant les entitats gestores (cambres de la propietat urbana de Catalunya) o entitats bancàries (La Caixa, CatalunyaCaixa).

A la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, vostè podrà formalitzar la inscripció, cancel·lació i compensació de les fiances de lloguer, dins un ampli horari d’atenció al públic.

Al constituir la fiança a l’Institut Català de Sòl o a les cambres de la propietat urbana de Catalunya, vostè només ha de portar el contracte d’arrendament i nosaltres li fem tota la gestió, vostè no s’haurà de preocupar per a res.

Import del dipòsit

 • Habitatges

En aquest cas s’haurà d’ingressar una mensualitat del lloguer. Sempre que el propietari ho cregui oportú, podrà demanar més d’una mensualitat.

 • Arrendaments per temporada

La quantia de la fiança exigible en els arrendaments de finques urbanes per temporada ha de ser proporcional al termini de durada del contracte. En aquest contracte s’ha de prendre com a referència que les dues mensualitats establertes en l’article 36.1 de la Llei de l’Estat 29/1994 corresponen al contracte d’un any de durada.

 • Ús diferent (locals de negoci, pàrquings, lloguer d’habitacions, trasters)

En aquest cas s’hauran d’ingressar obligatòriament dues mensualitats de la renda. Cal recordar que a efectes de fiança, sempre que l’arrendatari sigui una societat, es considerarà ús diferent i s’hauran d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de l’esmentada societat.

 •  Arrendaments de negoci

En els contractes d’arrendament de negoci en què no s’especifiqui la part de l’arrendament que correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci s’ha d’estimar, amb l'únic efecte de determinar la quantia de la fiança a dipositar, en un 4 % del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local.

Aplicarem la següent fórmula:

 4% valor cadastral: 12 mesos x 2 = fiança a ingressar.

 Requisits per ingressar la fiança

 • Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts.
 • DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.
 • Referència cadastral (imprescindible)
 • Cèdula d'habitabilitat (només en el cas d'habitatge)
 • Certificació energètica (cal presentar etiqueta)

 Modalitats de pagament

 • Efectiu fins a imports no superiors a 2.499 €.
 • Transferència bancària (prèvia sol·licitud)Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit