Avallloguer

Decret Avalloguer

El 29 d’agost de 2008 va entrar en vigor el Decret de l’avalloguer pel qual s’estableix un règim de cobertures per als arrendadors d’habitatges que hagin formalitzat el contracte d’arrendament a partir d’aquesta data i sempre que s’hagi instat un procés judicial per a l’obtenció de sentència de desnonament per impagament de rendes per part de l’arrendatari.

Objecte

El règim de cobertures o avalloguer consisteix a assegurar als arrendadors d’habitatges, amb contractes subscrits a partir del 29 d’agost de 2008 i a l’empara de l’article 2 de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans (LAU), la percepció d’una quantitat equivalent a un màxim de cinc mesos de lloguer en el cas d’instar un procés judicial per a l’obtenció de sentència de desnonament per impagament de rendes per part de l’arrendatari. El lloguer mensual per al còmput serà el dipositat com a fiança a l’Institut Català del Sòl, i en cap supòsit no es tindran en compte les costes processals.

Organisme gestor

Àrea de fiances d’Incasol al carrer Princesa,1-3 4t 08003 Barcelona.

Requisits d'admissió

El contracte ha de ser d’habitatge.

Renda

Que la renda mensual no superi els 1500 euros a la ciutat de Barcelona, els 1200 euros al municipis de la zona A, els 1000 a la zona B, els 800 a la zona C i els 600 a la zona D, d’acord amb els esmentats àmbits geogràfics que defineix el Pla de l’habitatge.

 • 1.000 € per a Girona, Salt  i Sarrià
 • 800 € per a Figueres, Olot, Banyoles i Blanes
 • 600 € per a la resta de poblacions

Que la fiança exigida no superi dues mensualitats. (en el cas de la fiança addicional 36.5 LAU, s’haurà d’ingressar aquesta mensualitat a més de la fiança legal 36.1 LAU) i la suma de les dues no pot superar en cap cas les dues mensualitats.

Que no s’hagi demanat cap garantia addicional.

 • Aval bancari.
 • Fiadors / avaladors.
 • Arbitratges i PNAG.

En el cas dels contractes obtinguts a través de la Xarxa de Lloguer Jove, caldrà signar el document de xarxa de mediació i presentar-lo a l'hora de registrar la fiança.

 • Que s’hagi dipositat la fiança a l'Insititut Català del Sòl
 • Adjuntar el document de compromís de l’avalloguer degudament formalitzat i signat per totes les parts.

Exclusions

a) Quan en el termini de tres anys s’hagin produït tres sentències de desnonament sobre el mateix habitatge. 

b) Si en el termini de dos anys el mateix llogater ha estat objecte de desnonament més d’una vegada.

Tràmit per al cobrament

L’arrendador que es trobi en la situació establerta a l’article 7.1 de l’esmentat Decret podrà sol·licitar, en el termini de sis mesos des de l’obtenció de la sentència o de l’acord extrajudicial, el cobrament de l’avalloguer a l’Institut Català del Sòl, acompanyant la sol·licitud amb la informació i documentació següent:

 Sol·licitud per a l’obtenció de la compensació a què dóna dret l’avalloguer.

 • DNI/NIF/NIE del sol·licitant.
 • DNI/NIF/NIE del propietari, si és diferent del sol·licitant.
 • Contracte d’arrendament i document de compromís originals
 • Original de la sentència de desnonament
 • En cas d’acord extrajudicial, diligència o certificat judicial que acrediti que l’habitatge ha quedat lliure i a disposició de l’arrendador
 • Original del document que acrediti la data de recuperació de la possessió de l’habitatge.
 •  Declaració responsable del fet que no s’ha cobrat cap mensualitat de lloguer objecte de la demanda, o si s’escau, de les percebudes judicialment o extrajudicialment.

A partir de la presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, l’Institut Català del Sòl verificarà el compliment dels requisits que estableix el Decret i notificarà a l’arrendador la seva admissió i l’import a abonar en concepte de garantia de l’avalloguer, per tal que es comuniqui el número de compte on efectuar la transferència bancària.

 

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit