Últimes notícies

Evolució dels preus dels habitatges de lloguer a Girona, Figueres i Olot durant el 1r trimestre de 2016

 

GIRONA COMENÇA EL 2016 AMB UNA PETITA DISMINUCIÓ EN EL  PREU DE LLOGUER QUE SE SITUA EN ELS 480€.

FIGUERES I OLOT REPETEIXEN EL MATEIX VALOR EN QUE VAREN FINALITZAR EL 2015 400€ i 350 € respectivament.

 

Aquest gràfic mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer al llarg dels últims vuit anys.

 

Girona

Pel que fa a la gràfica que correspon a la ciutat de Girona, s’aprecia que, fins al 4t trimestre del 2009 els preus es mantingueren en màxims, a partir d’aquella data i fins al 1r trimestre del 2012 es registraren descensos consecutius fins a estabilitzar-se en els 500 € durant pràcticament dos anys, a partir del 4t trimestre del 2013 fins a l’actualitat els preu venen oscil·len prop dels 500€.

Després de dos trimestres consecutius amb preus situats en els  500 €, el 1r trimestre del  2016 torna a fer una petita inflexió a la baixa fins els 480€.   

Des del preu màxim assolit el 3r trimestre del 2008 (650€), el preu del lloguer a Girona s’ha reduït en 170€, és a dir, ha baixat un 26%.


Figueres

Els lloguers a la ciutat de Figueres varen assolir el seu preu màxim el tercer trimestre del 2008 (550€), a partir d’aquell període, amb petites oscil·lacions, el preu no ha deixat de disminuir fins a arribar, en el decurs del 2n i 3r trimestre del 2013, al mínim registrat en aquest estudi estadístic, 400€, valor que es repeteix en molts de trimestres des de fa pràcticament dos anys.

Podríem dir que a Figueres, el preu del lloguer s’ha estabilitzat entorn dels 400€, després de repuntar fins als 425€ el  2n trimestre del 2015, en els següents, el 3er i el 4art es produeixen petites disminucions fins retornar als 400€., valor que, novament es repeteix en el present trimestre.

Els preus dels lloguers a Figueres són similars als que regien fa nou anys, el 2006.

El preu actual, a Figueres, en comparació amb el nivell més alt obtingut, al tercer trimestre del 2008 (550 €), registra una disminució de 150€, un 27,2% de reducció.

 

Olot

A Olot, els preus dels lloguers d’habitatges sempre s’han mantingut en valors inferiors als de Girona o Figueres, si bé podem veure que les oscil·lacions en els preus també són menors. Al llarg de més de quatre anys (2008-2011) els preus de lloguer es varen mantenir estables, amb oscil·lacions dins una petita franja compresa entre els 400€ i els 426€.

 

El 2012 s’inicia un període amb descensos consecutius fins a situar el preu mitjà entorn dels 350€, que es mantingué invariable en el decurs de dos anys. A partir del 4t trimestre del 2014 s’aprecien petites oscil·lacions en els preus sempre per sota dels 350 €. Aquests 1ert trimestre del 2016 el preu mitjà reitera novament els  350€ mensuals, valor àmpliament repetit aquests darrers anys.

Ens hem de remuntar a l’any 2007 ( 9 anys ) per a trobar preus similars als actualment vigents a Olot.

La diferència entre el preu actual i el preu màxim assolit el primer trimestre del 2009 (426 €) se situa en 76€, és a dir, una disminució del 17,8%.

El gràfic 2 recull la renda mensual mitjana registrada en el 1er trimestre de l’any 2016 i la compara amb la del 1er trimestre del 2015. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les tres ciutats estudiades.

 

Aquesta gràfica comparativa interanual ens dóna, resultats dispars entre les tres poblacions estudiades, així mentre que a Girona i a Olot l’arrendament te un petit increment,  a Figueres no hi ha cap variació en el preu.


EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES REGISTRATS DE LLOGUER

GIRONA, FIGUERES I OLOT

1r TRIMESTRE DE 2016

 Quant al gràfic núm. 3, recull el nombre de contractes d’arrendament registrats referits a les mateixes poblacions al llarg del període de vuit anys.

 

Girona

Tot i que la gràfica mostra repetidament com el nombre de contractacions  es dispar atenent als diferents trimestres del any, hem de significar que: per una banda que aquest 1er del 2016 es el segon trimestre consecutiu en el que es redueixen el nombre de contractes registrats a Girona que acumula una baixada del 18,6%, però també, i potser més significatiu, es el fet que observant les dades del 1er trimestre dels darrers anys, ja son tres anys seguits en que les dades d’aquest 1er trimestre disminueixen, des d’aquest punt de vista la disminució acumulada es del 27%. En ambdós casos la tendència a la disminució del nombre de contractes registrats a Girona es evident.

 

Figueres

L'evolució dels contractes de lloguer registrats a Figueres és similar a allò que hem vist a Girona, així podem dir que: per una banda, que aquest 1r trimestre del 2016 és el segon trimestre consecutiu en el qual disminueixen el nombre de contractes a Figueres que acumula una baixada del 15,7%, però també i potser més significatiu és el fet que observant les dades del 1r trimestre dels darrers anys, ja són quatre els anys seguits en què les dades d'aquest 1r trimestre disminueixen, des d'aquest punt de vista la disminució acumulada és del 37%. En ambdós casos la tendència a la disminució del nombre de contractes registrats a Figueres és un fet.

 

Olot 

A Olot les quantificacions trimestrals dels contractes registrats presenten contínues oscil·lacions que dificulten de veure la tendència real, ara si ens centrem en aquestes mateixes dades analitzades, s’evidencia que en la sèrie estudiada, el nombre de contractes creix significativament des de l’any 2008 fins al 2012, moment en què s’inicia el descens també continuat fins el 2015 inclòs. Concretament podem apreciar que el nombre de contractes registrats al 2015 és en un 7% inferior als del 2014.

 

Sense perjudici del que ja s'ha dit anteriorment i de la tendència a la disminució en el nombre de contractes registrats mirats en còmput anual, cal puntualitzar que aquest 1r trimestre del 2016 el nombre de contractes registrats és, en valors absoluts una mica superior als del 4rt trimestre del 2015 i també  al d’aquells contractes registrats el 1er trimestre del 2015.

 

(*)Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres i Olot. Es fa un seguiment trimestral del nombre de contractes registrats i del preu mitjà de la renda contractual (mitjana).


El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges, en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat, així per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o altres.

Documentació necessària per vendre un habitatge

Quan un propietari d’un habitatge es planteja vendre’l, sovint desconeix que obligatòriament li caldrà disposar d’un seguit de documentació que acreditin, al comprador, aspectes bàsics de la situació jurídica i tècnica de l’habitatge, en farem una breu referència.


signatura contracte cambra+ info

5 mesures per millorar el confort a la llar i reduir el consum

En aquest article us volem presentar cinc recomanacions per millorar la sensació de confort, millorar el comportament energètic del nostre habitatge i reduir el consum d’energia:

vidre gotes cambra2


1) VENTILACIÓ I REDUCCIÓ DE L´HUMITAT AMBIENT: millora les condicions de l’aire interior i evita l´excés d’humitat.


Quan ens trobem amb un habitatge amb excés d’humitat a l’interior. Normalment s’evidencia per l’aparició de condensacions superficials a les parets o finestres més fredes. Aquest és un dels problemes més freqüents a les construccions anteriors als anys 80, amb façanes sense cambra d’aire (doble paret) o habitatges i façanes amb manca d’aïllament.


A vegades aquest problema no es manifesta fins que es canvien les finestres, ja que les filtracions que permeten les fusteries antigues fa que  l’ambient es ventili de forma natural. En  canvi amb fusteries més estanques ( que tanquen hermèticament ) ens veiem obligats a prendre mesures per a renovar i millorar la qualitat de l’aire interior i evitar condensacions i humitats.


En  aquests casos  és recomanable millorar la qualitat de l’aire obrint finestres i ventilar diàriament l’habitatge. Una altra mesura  complementaria consisteix en posar  deshumidificadors convencionals. Una solució més efectiva per aquest problema és la instal·lació d’un equip de ventilació mecànica per insuflació, que consisteix en un sistema que agafa aire de l’exterior, el filtra, l’escalfa i introdueix a l’interior transformat en aire sec.  Bàsicament funciona com el sistema de ventilació que porten tots els cotxes i el que fa és generar una sobrepressió constant d’aire sec que empeny la humitat cap enfora de l’habitatge, assegurant una òptima qualitat d’aire interior.

2) APROFITAR RADIACIÓ SOLAR: si tenim finestres amb orientació sud, a l’hivern podem aixecar les persianes de dia i baixar-les de nit.

+ info

Habitatge d'ús turístic o de temporada?

És una evidència que els darrers temps ha crescut amb força l’ús de modalitats d’allotjament alternatiu a l'hoteler. Per aquells qui busquen una resposta diferent a l'allotjament tradicional sigui perquè es busca una solució conjunta per a un grup familiar, d’amics o de feina, o es busca una major autonomia per resoldre les qüestions d’organització, d’alimentació, o altres qüestions diferents per a cada situació o simplement per raons econòmiques.

pis cambra girona habitatge us turistic copia

Si bé aquests demandants d’habitatges no requereixen d’uns serveis tals com aquells que podem trobar als hotels, també és cert que les prestacions bàsiques que ofereix un contracte d’arrendament d’habitatge, encara que aquest sigui moblat, es queden curtes per atendre les seves necessitats, ja que l’habitatge requerit, ha d’estar en condicions per a ser habitat d’immediat, això comporta, entre altres requeriments, els estar en les adequades condicions de neteja, equipat amb atuells de cuina i tenir la seguretat de que els electrodomèstics i altres instal·lacions estiguin en perfecte funcionament.

+ info

Tens dubtes o suggerències? Fes-nos-els arribar:
Categoria:
Email:
Assumpte:
Missatge:
Quants dits té una mà ?

CPU-logo-petit